Ban quản lý dự án và lý thuyết quản lý nhóm

Kiến thức xây dựng

1.1. Khái niệm VC Ban quản lý dự án”>quản lý dự án
Tuỳ thuộc vào đặc thù, dạng và quv mô của dự án mà trong quá trình thực hiện có sự tham gia cùa hàng chục, thậm chí hàng trăm các tổ chức và chuyên gia khác nhau. Mỗi tổ chức/chuyên gia đó có vai trò, chức năng riêng, mức độ tham gia và trách nhiệm dối với dự án cũng khác nhau. Các tổ chức và chuyên gia này, luỳ thuộc vào chức năng mà được phân chia thành các nhóm thành viên cụ thể của dự án. Nhu’ chương 1 đã đề cập, các thành viên đó là: chủ đầu tư, nhà tài trợ. nhà thiết kế. nhà tư vấn, nhà cung ứng, nhà thầu, người có thám quyền quyết định đầu tư, các tổ chức lài chính… và ban QLDA. Ban ỌLDA dược điều hành bơi chủ nhiệm hay giám đốc dự án (Project Manager).
Ban QLDA là một tập the các cán bộ nhân viên trực tiếp thực hiện các công việc thực hiện dự án. Ban QLDA dược thành lập trong thời gian tồn tại của dự án. Sau khi dự án kết thúc, ban QLDA bị giải thể.
1.2. Lý thuyết quản lý nhóm và nội dung tổ chức quản lý Ban quan lý dự án
Sau khi cơ câu tổ chức quản lý dự án (hình thức quán lv dự án) dã dược xác định thì việc hình thành Ban QLDA có tính chất quyết định đến chất lượng của công tác qmín lý dự án về sau.
Tổ chức quản lý ban QLDA cần dựa trên lý thuyết về quán lý nhóm. Vấn đề này gần dây ngày càng được quan tâm nhiều hơn vì người ta nhận ra rang từng người đơn lẽ có thê lất cần cù và làm việc rất hiệu quả. Nhưng những con người dó khi kẽl hợp với nhau lại không tạo nên dược một sức mạnh chung mà dôi khi lại còn cản trỏ’ lan nhau, có lác dộng tiêu cực đến công việc chung. Cớ thế tháy điều này qua một ví dụ như sau: một người bơi thuyên mát 30 phút dế sang sóng. Cũng con thuyền áy. cũng khúc sổng ày nhưng một nhóm 3 người lại bơi mất 45 phút mới sang dược bờ bên kia. Rõ ràng, đỏ tạo nên một sức mạnh lập the người ta phái có khả năng kết hợp với nhau. Khả năng kèt hợp với nhau dó dược hình từ hai yếu tố là: (i) kv nãng hoạt động tập thê cúa lừng thành viên và (ii) vấn đề quán lý tập thể. Đó là các vấn đề thuộc lý thuyết quán lý nhóm và thể hiện trong công tác tố chức quản lý ban QLDA ớ các góc độ:
– Hình thành ban QLDA để quản lý thực hiện dự án (gọi tắt là ban QLDA);
– Tổ chức hoạt động và quản lv nhân sự ban QLDA.
Nói khác đi, tổ chức quản lý ban QLDA bao gồm các vấn đề hình thành ban QLDA, cung cấp nguồn nhân lực cho ban QLDA, thực hiện kiểm tra và động viên khuyến khích các thành viên của ban QLDA nhằm nâng cao hiệu quả công việc và đưa dự án tới mục tiêu đã định (hình 3.1).

Ban quản lý dự án và lý thuyết quản lý nhóm 1