Bảo đảm dự thầu và bảo đám thực hiện hợp đồng

Kiến thức xây dựng

Huỷ đấu thầu và loại bỏ hồ sơ dự thầu

Huỷ đấu thầu được áp dụng đối với một trong các trường hợp sau:
– Thay dổi mục tiêu, phạm vi dầu tư đã được nêu trong hồ sơ mời thầu.
– Có bằng chứng cho thấy bên mời thầu thông đồng với nhà thầu.
– Tất cả hồ sơ dự thầu về cơ bán không đáp ứng dược các yêu cầu của hồ sơ mời tháu.
– Có bằng chứng cho thấy tất cả các nhà thầu có sự thòng dồng làm ánh hưởng đến lợi ích cùa bên mời thầu.
Căn cứ vào quyết định của người có thẩm quyền, bên mời tháu có trách nhiệm thông báo đến các nhà thầu tham gia đấu thầu về việc huỷ đấu thầu.
Trách nhiệm tải chính khi huy đấu thầu:
Bên mời thầu có trách nhiệm đền bù những chi phí tham gia đấu thầu cho các nhà thấu trên cơ sớ các chế độ, định mức hiện hành của Nhà nước nếu dấu thầu bị huv không do lỗi của nhà thầu, trừ trường hợp huy đáu thầu do không có nhà tháu nào dáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
Trường hợp huỷ dấu thầu vì lý do thay dổi mục tiêu, phạm vi đầu tư thì chi phí đền bù do người có thẩm quyền quyết định và lấy từ chi phí của dự án.
Trường hợp vì các lý do khác như do lỗi của bên mời tháu gây ra hay do bên mời thầu thông đổng với một hoặc một số nhà thầu thì các cá nhàn có liên quan chịu trách nhiệm đền bù chi phí cho các nhà thầu.

 Loại bỏ hồ sơ dự thầu
Hổ sơ dự thầu bị loại bỏ trong các trường hợp sau:
– Không đáp ứng yêu cầu quan trọng cúa bên mời thầu.
– Không đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật căn cứ theo lieu chuán đánh giá.
– Có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt dối lớn hơn 10% giá dự thầu, trừ gói thầu dịch vụ tư vấn hoặc nhà thầu không chấp nhận lỗi số học do bên mời thầu phát hiện.
– Có sai lệch với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu, trừ gói thầu dịch vụ tư vân.

 Bảo đảm dự thầu và bảo đám thực hiện hợp đồng

1. Bảo đảm dự thầu

a) Klìái niệm bảo dàm dự thầu
Bào dám dự tlìầit là hành vi cam kết cúa nhà thầu tham gia dự thầu.
Bào đảm dự thầu là việc nhà thầu thực hiện một trong các biện pháp dật cọc, kỷ quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh để dam bão trách nhiệm dự thầu của nhà thầu trong thời gian xác dinh theo yêu cầu của hổ SƯ mời thầu.
Khi tham gia đấu thầu gói thấu cung cấp hàng hoá, xây lắp, gói thầu EPC. nhà thầu phái thực hiện biện pháp bảo đàm dự thầu trước thời điểm dóng thầu. Trường hợp áp dụng phương thức đấu thầu hai giai đoạn, nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đám dự thầu trong giai doạn hai.
Nhà thầu phải nộp bảo đảm dự tháu cùng với hồ sơ dự thầu. Giá trị bào đám dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu theo một mức xác định cân cứ tính chất của từng gói thầu cụ thê nhưng không vượt quá 3% giá gói thầu được duyệt.
Thời gian có hiệu lực của bảo đàm dự thầu bàng thời gian có hiệu lực của hổ sơ dự thầu cộng thèm một thời hạn (theo quv định của Luật Đáu thầu là 30 ngày). Trường hợp cần gia hạn hiệu lực của hồ sơ dự thấu, bèn mời thầu phái yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng hiệu lực bảo đảm dự thầu. Trường hợp nhà thầu từ chối gia hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu thì bên mời thầu phải hoàn trả bảo đám dự thầu cho nhà thầu.

b) Hoàn trá bảo dám dự thầu
Báo đám dự thầu được trả lại cho các nhà thầu không trúng thầu trong một thời hạn nhất định (quv định của Luật Đấu thầu là 30 ngày) kê từ ngàv công bố kết quả đâu thầu.
Đối với nhà thầu trúng thấu, báo đám dự thầu được hoàn trả sau khi nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng.
Nhà thầu không dược nhận lại tiền báo đảm dự thầu trong các trường hợp:
– Rút hồ sơ dự thầu sau khi đóng thầu mà hồ sơ dự thầu vẫn còn hiệu lực.
– Trong thời hạn quy định (Luật Đấu thầu quy định là 30 ngày) kê từ khi nhận dược thông báo trúng thầu của bên mời thầu mà không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đổng hoặc đã thương thảo, hoàn thiện xong nhưng từ chối ký hợp đồng mà không có lý do chính đáng;
– Không thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng.

2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

a) Khái niệm hào đàm tlìực hiện hợp đồng
Bào đám thực hiện hợp đồng là cam kết của nhà thầu thực hiện hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp dồng là để bù đắp những rủi ro cho chủ đầu tư/bên mời thầu trong trường hợp nhà thầu không thực hiện hợp đồng.
Bảo dam thực hiện hợp đồng là việc nhà thần thực hiện một trong các biện pháp dặt cọc, kỷ quỹ hoặc nộp thư bào lãnh để đảm bào trách nhiệm thực hiện hợp dồng của nhà thầu trúng thầu trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
Nhà thầu trúng thầu phái thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước khi hợp đổng có hiệu lực, trừ lĩnh vực đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn và hình thức tự thực hiện.
Giá trị bảo đảm thực hiện họp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu và tối da, theo quy định của Luật Đấu thầu, bằng 10% giá trị hợp đồng; trường hợp phòng ngừa rủi ro cao thì giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng phải cao hơn nhưng, theo quy định của Luật, không quá 30% giá trị hợp đồng và phải được người có thẩm quyền cho phép.
Thời gian có hiệu lực của đảm bảo thực hiện hợp đồng phải kéo dài cho đến khi chuyên sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành.
Nhà thầu không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hụp từ chối thực hiện hợp đồng sau khi hợp đồng có hiệu lực.