Các cơ cấu tổ chức quản lý theo nội dung dự án

Kiến thức xây dựng

Nội dung của dự án cũng đòi hỏi cơ cấu tổ chức tương thích. Cơ cấu tổ chức theo nội dung dự án thể hiện sự phân CÔ115 công việc và trách nhiệm theo nội dung công việc trong nội bộ dự án. Các loại cơ cấu tổ chức này có thể là cơ cấu chức năng; trực tuyến – chức năng; cơ cấu theo sản phám/khách hàng/thị trường; cơ cấu theo đơn vị chiến lược; cơ cấu theo quá trình…
1.1. Cơ cấu tổ chức đơn gián
Đâv là cấu trúc đơn giản nhất. Người lãnh đạo trực tiếp quản lý tất cả các thành viên, ra các quvết định và làm mọi cóng việc quản lý. Nhân công được tuyển để thực hiện những nhiệm vụ cụ thế. Không có hoặc rất ít cấu trúc các phòng ban. Đó là những tổ chức linh hoạt, các công ty buôn bán thường có cấu trúc linh hoạt này.
1.2. Cư cấu tổ chức bộ phận theo chức năng
Ở dàv một số chức năng của người lãnh đạo trực tuyến được giao cho các bộ phận chuyên môn thực hiện. Nếu như trước dây phân công lao động quản lý diễn ra theo chiều dọc, thì nay nó diễn ra theo chiều ngang (hình 2.9).

– Hiệu quá tác nghiệp cao nếu nhiệm vụ có tính lặp đi lặp lại.
– Phát huy đầy dủ ưu thế của chuyên môn hoá ngành nghề.
– Giữ được sức mạnh và uy tín của các chức năng chủ yếu.
– Đơn gián hoá việc dào tạo.
– Chú trọng đến tiêu chuẩn nghề nghiệp và tư cách nhân viên.
– Tạo điều kiện cho kiểm tra chặt chẽ của cấp cao nhất.

Các cơ cấu tổ chức quản lý theo nội dung dự án 1

Nhược điềm:
– Thường dần đến mâu thuẫn giữa các đơn vị chức năng khi đề ra các chỉ tiêu và chiến lược.
– Thiếu sự phối hợp giữa các phòng ban chức năng.
– Chuyên môn hoá quá mức dẫn đến cách nhìn quá hạn hẹp ở các cán bộ quán lý.
– Dồn trách nhiệm thực hiện mục tiêu chung của hệ thống cho người lãnh đạo cao nhất.
Cơ cấu này thường được sử dụng trong một giai đoạn phát triển nào đó của hệ thống khi nó có quy mô vừa và nhỏ, hoạt động trong một lĩnh vực, đơn sản phẩm, đơn thị trường.
1.3. Cơ cấu trực tuyến – chức năng
Người lãnh đạo hệ thống được sự giúp sức cùa những người lãnh đạo chức năng đe chuẩn bị các quyết định, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết định. Người lãnh dạo hệ thống vẫn chịu trách nhiệm về mọi mặt của công việc và toàn quvển quyết định trong phạm vi hệ thống. Việc truyền mệnh lệnh vẫn theo tuyến đã quv định, người lãnh đạo ớ các bộ phận chức năng không ra lệnh trực tiếp cho người thừa hành ớ các bộ phận sản xuất.
1.4. Cơ’cáu tổ chức theo sản phẩm/khách hàng/thi trường
Cơ cấu nàv phàn nhóm các cá nhân và nguồn lực theo sản phẩm, khách hàng, hoặc thị trường. Kiểu cơ cấu này thường dược sử dụng để đáp ứng các thách thức lớn từ bên ngoài. Nhiều hệ thống hoạt động trên địa bàn trải rộng cần phải phân chia phòng ban theo các vùng, lãnh thổ. Khi hệ thống có những mang khách hàng khác nhau cần phái đặc biệt quan tâm, hệ thống sẽ tổ chức cơ cấu theo khách hàng (hình 2.10).

Các cơ cấu tổ chức quản lý theo nội dung dự án 1

ưu diem:
– Linh động, dễ thích nghi.
– Cho phép nhận ra những thay đổi bên ngoài.
– Có sự liên kết độ sâu nhân sự.
– Tạo ra các đơn vị kinh doanh khác biệt nhau và có thể cạnh tranh với nhau.
– Tập trung vào sự thành công hoặc thất bại của những sản phẩm, dịch vụ, khách hàng hoặc lãnh thổ dặc biệt.
Nhược điểm:
– Không cung cấp một nền tảng chung cho các cá nhân có đào tạo cao với những kinh nghiệm tương lự để giải quyết vấn đề và đào tạo nhân viên mới.
– Có thể dãn tới sự trùng lặp cố gắng ở mỗi bộ phận nhằm giải quyết những trường hợp tương tự.
– Các mục tiêu của các bộ phận có thể được ưu tiên qua sức mạnh của toàn hệ thống, tuy nhiên các hệ thống có cơ cấu này có thể có khó khăn trong thích ứng với các mối đe doa ảnh hướng đến toàn hệ thống.
– Các vấn đề xung đột có thể xảy ra khi các bộ phận cố gắng phát triển các dự án chung trao dổi nguồn lực, chia sẻ cán bộ.
1.5. Cơ cấu tổ chức bộ phận theo quá trình
Tổ chức theo quá trình là phương thức hình thành bộ phận trong đó các hoạt động được hợp nhóm trên cơ sở các giai đoạn của dây chuyền công nghệ. Hình 2.11 là cơ cấu tổ chức bộ phận theo quá trình tại một công ty dệt.

Các cơ cấu tổ chức quản lý theo nội dung dự án 1

Cơ cấu này là phương thức khá phổ biến đối với các hệ thống có dây chuyền hoạt động chặt chẽ, có thể phân chia thành các cung đoạn mang tính độc lập tương đối, thích hợp với phàn hệ sản xuất.
1.6. Cơ cấu tơ chức ina trận
Trong cơ cấu tổ chức ma trận người ta phân ra các nhiệm vụ theo phương dọc tức là các dự án sản phẩm o (hình 2.12), và các chức năng theo phương ngang của các đơn vị F. Các đơn vị phụ trách dự án o phải giải quyết các vấn đề: làm cái gì? khi nào làm? ai làm? Các đơn vị chức năng F giải quyết vấn đề phải làm như thế nào?
Khi cần thực hiện một dự án o nào đó lãnh đạo hệ thống sẽ cử ra một chủ nhiệm dự án, các đơn vị chức năng F sẽ cử ra các cán bộ tương ứng để cùng tham gia thực hiện dự án. Khi dự án kết thúc những người tham gia dự án lại trở về đơn vị cũ. Việc cắt cử như thế tạo thành các dòno các ô như một ma trận.
Ưu điểm:
– Định hướng các hoạt dộng theo kết quả cuối cùng. Tập trung được các nguồn lực vào khâu xung yếu.
– Có tính năng động cao, dê di chuyển các cán bộ quản lý dự án có năng lực để thực hiện các dự án khác nhau.
– Sử dụng chuyên gia có hiệu quả, tận dụng các chuyên gia có khả năng chuyên món giỏi sẵn có. Kết hợp được năng lực của cán bộ quản lý dự án và các chuyên gia.
– Giảm bót cồng kềnh cho bộ máy quản lý dự án. Có thể đáp ứng nhanh các thay đổi cúa môi trường.

Các cơ cấu tổ chức quản lý theo nội dung dự án 1

Nhược điểm:
– Hiện tượng song trùng lãnh đạo dẫn đến không thống nhất mệnh lệnh.
– Thường xảy ra mâu thuẫn giữa người quản lý dự án và những người lãnh đạo các chức năng.
– Cơ cấu phức tạp, không bền vững, đòi hỏi phải có tinh thần hợp tác cao.
1.7. Co cấu tổ chức hỗn hợp
Cơ cấu tổ chức này thường được áp dụng cho các tập đoàn lớn, trong đó có nhiều bộ phận là các công ty con mà mỗi công ty đó do đặc thù hoạt động mà lại có một sự thống
nhất pháp lv (cơ cấu) riêng biệt. Ví dụ nhu’ một còng tv tổ chức theo chức năng (trực tuyến – chức năng), cone ty con khác lại co câu theo vùng lãnh thổ, hay theo khách hàng v.v…
Uu diem lớn nhất của cơ cấu lố chức hỗn hợp là sự kết hợp nhicu loại cơ cấu tổ chức cho phép lợi dụng được các ưu thế của loại hình cơ cấu tổ chức chính, đồng thời ít ra cũng giám được ánh hướng cúa các nhược diêm của nó.
Các ưu diêm khác cùa cơ cấu tổ chức này là giúp xừ lý dược các tình huống phức tạp. có lác dụng dối với các tập đoàn lớn và cho phép chuyên môn hoá một số bộ phận cơ cấu tổ chức.
Nhược điểm cứa nó là cơ cấu tổ chức phức tạp dẫn đến việc hình thành các bộ phận, phân hệ C]uá nhó và có thê làm tăng thêm nhược điểm của mỗi cơ cấu tố chức bộ phận.
Hình 2.13 thè hiện mô hình cơ cấu tổ chức hỗn hợp.

Các cơ cấu tổ chức quản lý theo nội dung dự án 1