Các giai đoạn và nguyên tắc lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

Kiến thức xây dựng

1. Các giai đoạn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
Việc lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng được thực hiện theo 2 giai đoạn:

a. Giai đoạn sơ tuyển lựa chọn nhà thầu
Việc sơ tuyển nhằm lựa chọn các nhà thầu có đủ điều kiện năng lực phù hợp với yêu cầu của gói thầu để tham dự dấu thầu ở giai đoạn sau.
Tuỳ theo quy mô. tính chất gói thầu, chủ đầu tư thông báo mời thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc gửi thư mời thầu. Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp cho các nhà thầu tham dự hồ sơ mời sơ tuyển bao gồm các thông tin sơ bộ về gói thầu, bans các câu hỏi.
Nhà thầu tham dự sơ tuyển phải nộp hổ sơ dự sơ tuyển kèm theo háo lãnh dự sơ tuyển nhằm đảm bảo nhà thầu đã qua giai đoạn sơ tuyển phải tham dự dấu thầu. Mức bảo lãnh dự sơ tuyển do chủ đầu tư quyết định nhưng không vượt quá mức % quy dinh so với giá gói thầu.
Chủ đầu tư xem xét, đánh giá năng lực của các nhà thầu dự sơ tuyên dể loại bỏ những nhà thầu không đủ điều kiện năng lực theo yêu cầu trong hồ sơ mời dự sơ tuyển.

b. Giai đoạn đấu thầu
Chủ đầu tư cung cấp hổ sơ mời tháu cho các nhà thầu dược lựa chọn vào giai đoạn đấu thầu. Nhà thầu tham dự đấu thầu phải nộp hồ sơ dự thầu kèm theo hảo lãnh dự thầu nhằm đảm bảo nhà thầu đàm phán ký kết hợp đồng sau khi được tuvên bố trúng thầu. Mức bảo lãnh dự thầu do chủ đấu tư quyết định nhưng khống vượt quá mức % quy dịnh so với giá gói thầu.
Tuỳ theo quy mô, tính chất và yêu cầu của gói thầu, bén mời tháu có thế thực hiện kết hợp 2 giai đoạn nêu trên hoặc chỉ thực hiện giai đoạn đấu thầu khi lựa chọn nhà thầu.

2. Nguyên tắc đánh giá, lựa chọn nhà thầu
Trong giai đoạn sơ tuyển, bên mời thầu kiểm tra sự dáp ứng của nhà thầu đôi với các yêu cầu của gói thầu và sử dụng phương pháp chấm điểm dè đánh giá năng lực vể kinh nghiệm, kỹ thuật và khả năng tài chính của nhà thầu tham dự.
Trong giai đoạn đấu thầu, bên mời thầu xem xét khả nâng cung cấp các sản phán dịch vụ của nhà thầu trên cơ sở đánh giá đồng thời các tiêu chí như tiến độ thực hiện, gia dự thầu và tiêu chuẩn của sản phẩm, dịch vụ, các điều kiện hợp đồng và các điều kiện khác do nhà thầu đề xuất nhằm đạt được mục tiêu đầu tư và hiệu quả của dự án. Nhà thầu được lựa chọn là nhà thầu có giá dự thầu hợp lý và mang lại hiệu quả cao nhất cho dự án.

3. Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
Tuỳ theo quy mô, tính chất, nguồn vốn xây dựng công trình, người quyết định dáu tư hoặc chú đầu tư xây dựng công trình lựa chọn nhà thầu theo các hình thức: đấu tháu lộng rãi, đấu thầu hạn chế; chỉ định thầu và lựa chọn nhà thầu thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

a. Đấu thầu rộng rãi
– Đấu thầu rộng rãi được thực hiện để lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình và không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia.
– Bên mời thầu phải thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện, thời gian nộp hồ sơ dự thầu tối thiểu 10 ngày trước khi phát hành hồ sơ mời thầu.
– Bên dự thầu chỉ được tham dự khi có đủ điểu kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng phù hợp với loại, cấp công trình theo điều kiện thông báo của bên mời thầu.
. – Bên mời thầu phải chịu trách nhiệm công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả xét thầu, giá trúng thầu.
Đấu thầu rộng rãi là hình thức chủ yếu được áp dụng trong đấu thầu tại nước ta hiện nay.

b. Đấu thầu hạn chế
Đấu thầu hạn chế là hình thức đấu thầu mà Bên mời thầu mời một số nhà thầu (tối thiểu là 5) có đủ năng lực tham dự. Danh sách nhà thầu tham dự phải được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền chấp thuận. Hình thức này chí dược xem xét áp dụng khi có một trong các điều kiện sau đây:
– Chỉ có một số nhà thầu có khả nắng đáp ứng được yêu cầu của gói thầu.
– Các nguồn vốn sử dụng yêu cầu phải tiến hành đấu thầu hạn chế.
– Do tình hình cụ thể của gói thầu mà việc đấu thầu hạn chế có lợi thế.
Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình, công trình sử dụng vốn Nhà nước thì không cho phép 2 doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một tổng công ty, tổng công ty với các công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh cùng tham gia đấu thầu trong một gói thầu.

c. Chỉ định thầu
Chỉ định thầu là hlnh thức chủ đầu tư xây dựng hoặc người quyết định đầu tư chỉ định trực tiếp nhà thầu có điều kiện năng lực hoạt động xây dựng để thực hiện công việc vón giá hợp lý.
Hình thức này chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
– Công trình bí mật Nhà nước, công trình xây dụng theo lệnh khẩn cấp, công trình tạm.
– Công trình có tính chất nghiên cứu thử nghiệm.
– Công trình, hạng mục công trình xây dụng có quy mô nhỏ, dơn gián theo quy định của Chính phủ.
– Tu bổ, tôn tạo, phục hồi các công trình di sản văn hoá, di tích lịch sử – văn hoá.
– Các trường hợp đặc biệt khác được người có thẩm quyền quyết dinh đầu tư cho phép.
Người có thẩm quyền chỉ định thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực hoạt động trong xây dựng, nãng lực hành nghề xây dựng.
Tổ chức, cá nhân được chỉ định thầu phải có đủ năng lực hoạt động, năng lực hành nghề xây dựng phù hợp với công việc, loại, cấp công trình, có đú năng lực thực hiện về lĩnh vực tài chính.

d. Lựa chọn nhà thầu thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
Việc lựa chọn nhà thầu thiết kế kiến trúc công trình xây dựng được thực hiện theo hình thức thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. Các công trình sau đây trước khi lập dự án đầu tư xây dựng phải thi tuyển kiến trúc:
– Trụ sở cơ quan Nhà nước từ cấp huyện trở lên.
– Các công trình văn hoá, thể thao, các công trình công cộng có quy mô lớn.
– Các công trình có kiến trúc đặc thù.
Tác giả của phương án thiết kế kiến trúc được lựa chọn được ưu tiên thực hiện các bước thiết kế tiếp theo khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế xây dựng, năng lực hành nghề thiết kế xây dựng công trình.
Luật Đấu thầu quy dinh 7 hình thức lựa chọn nhà tháu: đấu thầu rộng rãi. đấu tlìầu hạn chế, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hoá, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp dặc biệt.

e. Lựa chọn tổng thầu trong hoạt động xây dựng
Tuỳ theo quy mô, tính chất, loại, cấp công trình và những điều kiện cụ thể của dự án đầu tư xây dựng công trình, người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư xây dựng công trình quyết định các hình thức lựa chọn tổng thầu trong hoạt động xây dựng. Các hình thức đó là:
– Tổng thầu thiết kế thực hiện toàn bộ công việc thiết kế xây dựng công trình.
– Tổng thầu thi công thực hiện toàn bộ công việc thi công xây dựng công trình.
– Tổng thầu thực hiện toàn bộ công việc thiết kế và thi công xây dựng công trình.
– Tổng thầu thực hiện toàn bộ các công việc thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị, thi công xây dựng công trình.
– Tổng thầu chìa khoá trao tay thực hiện trọn gói toàn bộ các công việc từ lập dự án đến việc thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị, thi công xây dựng công trình.
Tổng thầu phải cử người có đủ điều kiện năng lực hành nghề xây dựng để điều phối toàn bộ công việc của tổng thầu.