Các giải pháp giải quyết tranh chấp

Kiến thức xây dựng

Nếu các khiếu nại không được giải quyết thì nó sẽ dẫn tới tranh chấp. Bất cứ sự tranh chấp nào phát sinh giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thì ngay tại thời điểm mới bắt đầu phát sinh, tranh chấp phải được thể hiện dưới hình thức văn bản gửi tới Tư vấn cùng các bản sao gửi các bên tham gia.
Cần phải thừa nhận rằng do hoạt động xây dựng là hoạt động rất phức tạp và đa dạng nên thậm chí với một sự quan tâm toàn diện tới công tác chuẩn bị các vãn bản hợp đồng thì tranh chấp vẫn phát sinh. Bởi vì cùng một hiện tượng nhưng xảy ra những cách hiểu khác nhau và các bên có thể có những ý kiến bất đồng hợp pháp. Bằng cách nhận biết các bất đồng đó ngay khi chúng mới phát sinh, đưa chúng vào cơ chế và thủ tục để giải quyết thì các tranh châ’p có thể được giải quyết một cách chuyên nghiệp và hợp lý.

Trong ngành xây dựng tại Vương quốc Anh người ta có các phương pháp giải quyết tranh chấp mà không cần tới Trọng tài hay Tòa kinh tế. Một số trong các phương pháp
đó là:

a) Dàn xếp
Khi không thể thóa thuận thì nên đưa tranh chấp đến nơi dàn xếp tranh chấp.
Người dàn xếp không đưa ra phán quyết nào hoặc bày tỏ ý kiến về những vấn để và sự kiện tranh chấp mà chi dơn gián là hỗ trợ các bên giải quyết tranh chấp với sự hài lòng cứa cá hai bên.
Thông thường, các bên đổng ý cùng chịu chi phí cho việc dàn xếp với một mức hợp lý. Các luật sư hoặc các chuyên gia không đại diện cho các bcn tại nơi dàn xếp. Việc lựa chọn người dứng ra dàn xếp sẽ theo thỏa thuận cúa các bẽn trên cơ sớ người dàn xếp đó sẽ là một bên thứ ba dộc lập và rát trung lập.

b) Hòa giải
Hòa giái rất giông dàn xếp, nó chỉ khác ớ chỗ là trong khi hòa giải thì bên thứ ba độc lập và rat trung lập đó, nếu cẩn, có thể đưa ra ý kiến của mình về tranh chấp. Các bẽn có the veil cáu người hòa giài dưa ra V kiến riêng về vụ tranh chấp nên được giải quyết như thè nào.

c) Giải quxết chuyên nghiệp
Phán quyết chuyên nghiệp là quvết dinh của các nhà chuyên môn. Đó là một quá trinh, trong dó các bên trong hợp đồng nhất trí trình duyệt một hoặc nhiều vấn đề tới bên thứ ba đe xin quyết định. Bẽn thứ ba sẽ xử lý chuyên môn theo cách của họ. Quyết định cua nhà chuvèn môn có thê là bắt buộc hav khổng bắt buộc là tùy theo sự thỏa thuận của
hai bên.
Khi kêtt quả gợi ý là không ràng buộc thì có thể được sử dụng các kết quả đó cho các cuộc thương lượng sâu hon giữa các bên để giúp đạt được sự giải quyết tranh chấp một cách đồng thuận.
Quá trình này khác với tình huống khi mà một trong các bên xin ý kiến chuyên gia. Bên xin V kiến chuvên gia sẽ tự tin hơn trên bàn thương lượng nếu ý kiến chuyên gia lãng cường vị thế của họ. Ngược lại, nếu ý kiến chuyên gia đưa ra ngược lại với mong muốn của bèn xin ý kiến thì bẽn đó có thể thay đổi lập luận để có thể tiến tới một cách giãi quyết có lọi nhất.
Đặc điếm quan trọng trong phán quvết chuyên nghiệp là nhà chuyên môn đó không nhất thiết phái nghe các lời tranh luận hoặc đọc tờ trình của hai phía. Nhà chuyên môn có thê sẽ lựa chọn là nghe hay/và đọc và yêu cầu trình bày nhưng đưa ra quyết định dựa trên kiến thức chuyên môn của mình mà không cần tham chiếu lý lẽ của các bèn.

d) Hạn giải quyết tranh chấp
Ban giải quyết tranh chấp được thành lập trong ngành xây dựng và được coi như là một bộ khung được thành lập trong giới hạn một hợp đồng với nhiệm vụ là phân xử. dàn xếp hoặc giải quyết khiếu nại, tranh chấp trên nguyên tắc tạm thời hoặc thống nhất và ràng buộc.
Một Ban giải quyết tranh chấp tốt nhất nên được coi là một bộ khung giải quyết các tranh chấp “tại công trường”. Ban giải quyết tranh chấp được chỉ định ngay khi dự án bắt đầu và qua việc thường xuyên thị sát công trường nó sẽ tham gia thường xuyên và nắm được mọi diễn biến của quá trình thi công xây dựng công trình. Nó trở thành một phần của dự án.
Theo thỏa thuận chính thức, các bên tranh chấp, khi xảy ra tranh chấp sẽ trao quyền phân xử cho Ban giải quyết tranh chấp lắng nghe và cố vấn các giải pháp giải quyết tranh chấp. Nên yêu cầu Ban giải quyết tranh chấp ngay nhũng ngày đẩu khi xảy ra bất cứ tình huống tranh chấp nào mà các bên không thể tự giải quyết được.
Nếu Ban giải quyết tranh chấp không đưa ra được giải pháp giải quyết tranh chấp, các bên tham gia tranh chấp vãn có cơ hội đưa sự việc lên Trọng tài hoặc Tòa án.