Các loại vi phạm và tranh chấp trong xây dựng

Kiến thức xây dựng

Mọi quan hệ diễn ra trong lĩnh vực Xây dựng được điều chỉnh bầna một hệ thốna các quy phạm pháp luật mà trước hết là Luật Xây dựng ban hành năm 2003. Nhưna các hoạt động xây dựng là các hoạt động phức tạp, đa dạng có liên quan đến nhiều dối tượng, nhiều chú thế pháp lý khác nhau, do đó không thể tránh khói những vi phạm và tranh chấp trong các quan hệ mua bán, vận chuyển, dịch vụ lư vấn. xáy láp: trong thực hiện các quy định về đất đai, môi trường, quyền tác giả, dịch quyền dân sự và dịch quyền công ích…

Những vi phạm và tranh chấp kê’ trên có thể chia thành các loại sau:
1. Những tranh chấp dân sự và kinh tế: Là nhũng tranh chấp có liên quan den thực hiện hợp đổng giao nhận thầu xây dựng; những tranh chấp có liên quan đến dịch quyền dân sự; tranh chấp về bản quyển tác phẩm kiến trúc…
2. Những vi phạm về mặt hành chính: Là những vi phạm ve sú dụng dát xây dựng: vi phạm về giấv phép xây dựng; vi phạm liên quan đến dịch quyển công ích; vi phạm lien quan đèn nghề nghiệp xây dựng.
3. Những vi phạm về mặt hình sự: Là các vi phạm về quán lý và bảo vệ đất đai. cản trớ giao thông, an toàn lao động, vi phạm về tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng gây hậu quá nghiêm trọng…

Các trường hợp chủ yếu có thê’ dẫn đến khiếu nại, tranh chấp trong xây dựng là:

Về phía chủ đầu tư:
– Sai phạm do khảo sát, thiết kế không cẩn thận;
– Chủ đầu tư để xuất các yêu cầu vượt quá phạm vi hợp đồng, tự ý thay đổi thiết kế và quy phạm kỹ thuật, kéo dài thời gian giao tài liệu bản vẽ, kéo dài thời gian thanh toán, kéo dài thời gian bàn giao mặt bằng…
– Chủ đầu tư hoặc đơn vị giám sát ra lệnh tãng/giảm khối lượng công trình hoặc yêu cầu kv thuật, chất lượng công trình mà không có sự thống nhất của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

Về phía nhà thầu:
– Kéo dài tiến độ thi công công trình, không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng công trình, không chấp hành lệnh thay đổi của chủ đầu tư dẫn đến tổn thất kinh tế hoặc kéo dài ngày công.
– Tạm ngừng hoặc dừng công trình không có lý do hợp pháp.
Ngoài ra. hai bên giao nhận thầu thi công xây dựng công trình có thể không thống nhất, dẫn đến khiếu nại tranh chấp trong các trường hợp thay đổi điều kiện thi công do lý do khách quan và các sự cố còng trình khác.

Các hình thức xử lý vi phạm và tranh chấp trong xây dựng
Về nguyên tắc mọi vi phạm đều phải được xử lý, mọi tranh chấp đều phải được giải quyết. Các vi phạm vé hành chính và hình sự thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm được xử lý theo các biện pháp hành chính và theo luật hình sự thích hợp tương ứng.

Các tranh chấp có tính chất dân sự và kinh tế thường được giải quyết theo hướng hòa giải. Nếu không được thì đưa ra Tòa kinh tế hoặc Trọng tài kinh tế để phân xử theo pháp luật.
Thông thường, tranh chấp được bắt đầu bằng một khiếu nại (thường là từ phía nhà thầu xây dựng và liên quan đến các rủi ro không lường trước). Các bên liên quan (chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn) luôn cố gắng giải quyết các khiếu nại thông qua các hình thức thỏa thuận (chủ đầu tư chi trả thêm cho nhà thầu hoặc/và đồng ý kéo dài thời gian thực hiện còng trình xây dựng). Nếu không thỏa thuận được, khiếu nại trở thành tranh chấp và cần phái được giải quyết ở Trọng tài kinh tế. Trường hợp xấu hơn, khi mọi nỗ lực hòa giái không thành cóng thì tranh chấp biến thành xung đột. Xung đột chỉ có thể giải quyết thông qua trình tự tố tụng tại Tòa kinh tế. Nhưng trình tự tô’ tụng sẽ không khỏi dẫn đến việc tốn kém thời gian và các chi phí có thể vượt quá các lợi ích mà nó mang lại kế cả đối với bên thắng kiện, do đó, tất cả các bên đều cố hết sức tránh mỗi khi còn có thể.

Ngoài ra. xung đột có những hệ quả liêu cực hơn tranh chấp ớ chỗ là nó sõ gáy thiệt hại nghiêm trọng quan hệ kinh doanh giữa các hên tham gia. Quyêt dinh chuyên vụ việc lên Tòa án cần phái được cân nhắc và thường chí ncn làm sau khi mọi nồ lực da vượt quá sức chịu dựng.