Các nội dung cơ bản của chỉ định thầu.

Kiến thức xây dựng

Quy trình thực hiện chỉ định thầu bao gồm các bước:

(a) Phát hành hồ sơ yêu cầu,

(b) Chuẩn bị hồ sơ đề xuất,

(c) Đánh giá hồ sơ đề xuất,

(d) Trình duyệt, thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định thầu và

(e) Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

1. Hồ sơ yêu cầu
Bên mời thầu lập hổ sơ yêu cầu. Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn không cần nêu tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp; đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp và và gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ gói thầu lựa chọn tổng thầu thiết kế) không cần nêu các yếu tố để xác định giá đánh giá. Hồ sơ yêu cẩu có nội dung tương tự hồ sơ mời thầu.
Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt hồ sơ yêu cầu để bên mời thầu gửi cho nhà thầu được để nghị chỉ định thầu chuẩn bị hồ’sơ đề xuất.

2. Hồ sơ để xuất
Nhà thầu được để nghị chỉ định thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất có nội dung tương tự hồ sơ dự thầu, bao gồm đề xuất vể kỹ thuật và để xuất về tài chính, thương mại.

3. Đánh giá hồ sơ đề xuất
Bên mời thầu đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu theo tiêu chuẩn đánh giá nêu trong hồ sơ yêu cầu.
Nhà thầu được đề nghị trúng chỉ định thầu khi hồ sơ đề xuất đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
– Có đủ năng lực kinh nghiệm theo hồ sơ yêu cầu.
– Có đề xuất kỹ thuật được đánh giá là đáp úng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu căn cứ theo tiêu chuán đánh giá.
– Có giá đề nghị trúng thầu không vượt dự toán (giá gói thầu) được duyệt cho gói thầu.

 đấu thầu QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM
Việt Nam đang mở rộng cửa để đón các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới với một chính sách đầu tư ngày càng cải thiện. Đã có rất nhiều dự án được hoàn thành và đưa vào sứ dụng đang phát huy hiệu quả trong công cuộc đổi mới của đất nước ta. Một sô’ lớn trong các dự án đã, đang và sẽ được thực hiện bằng các nguồn vay bên ngoài, vốn đầu tư, tài trợ của các tổ chức quốc tế. Chính các nguồn vốn này cùng quy mô và tính chất của các dự án đòi hỏi việc đấu thầu không chỉ hạn chế trong nước mà phải mở rộng ra quốc tế (đấu thầu cạnh tranh quốc tế – 1CB). Đấu thầu cạnh tranh quốc tế đang ngày trở nên quen thuộc với các nhà thầu Việt Nam và đang phát huy tính tích cực của nó trong ngành xây dựng cơ bản, đem lại hiệu quả to lớn cho nền kinh tế quốc dân.