Định mức trong xây dựng

Kiến thức xây dựng

1. định mức xây dựng
a. Các loại định mức xây dựng
Định mức xây dựng bao gồm định mức kinh tế – kỹ thuật và định mức tỷ lệ.
Định mức kinh tế – kỹ thuật là căn cứ để lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp.
Định mức tỷ lệ dùng để xác định chi phí của một số loại công việc, chi phí trong đầu tư xây dựng bao gồm: tư vấn đầu tư xây dựng, công trình phụ trợ, chuán bị công trường, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và một số công việc, chi phí khác.

b. Lập và quản lý định mức xây dựng
Định mức xây dựng được lập theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, các Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng, công bố các định mức xây dựng cho các công trình, công việc đặc thù của ngành, địa phương.
Đối với công tác xây dựng đã có trong hộ thống định mức xây dựng được công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điểu kiện thi công hoặc yêu cầu kỹ thuật của công trình thì chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức tư vấn điều chỉnh những định mức đó cho phù hợp để áp dụng cho công trình.
Đối với các công tác xây dựng mới chưa có trong hệ thống định mức xây dựng đã được công bố thì chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức tư vấn căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức do Bộ Xây dựng hướng dẫn để xây dựng định mức cho công tác trên hoặc áp dụng các định mức xây dựng tương tự ở các công trình khác.
Chú đầu tư được thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm để hướng dẩn. lập hay điều chỉnh các định mức xây dựng trong các trường hợp nêu trẽn. Tổ chức tư vấn chịu trách nhiệm vể tính hợp lý, chính xác của các định mức xây dựng này.
Các định mức xây dựng mới hoặc mới được điều chỉnh khi sử dụng lập đơn giá đê’ thanh toán cho các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải dược cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thoả thuận áp dụng.
Sau đây tài liệu trình bày về định mức kinh tế – kỹ thuật.

2. Khái niệm, vai trò và phán loại định mức kinh tế – kỹ thuật trong xây dựng
a. Khái niệm định mức kinh tế- kỹ thuật
Định mức kinh tế – kỹ thuật là các trị số quy định về mức tiêu hao tư liệu lao động và nhân công để hoàn thành một sản phẩm xây dựng nào đó được dùng để phục vụ sản xuất, thi công hay để lập giá dự toán trong xây dựng.
Định mức kinh tế – kỹ thuật được lập trên cơ sở các số liệu quan sát, thống kê thực tế đảm báo tính khoa học và thực tiễn, phản ánh đúng trình độ công nghệ và trình độ tổ chức sản xuất trong xây dựng ở một giai đoạn nhất định.

b. Mục đích, yêu cẩu của định mức kinh tế- kỹ thuật
Mục đích của công tác định mức là xây dựng được một hệ thống định mức tiên tiến, phù hợp với trình độ và yêu cầu kỹ thuật hiện đại.
Muốn đạt được mục tiêu trên, định mức kinh tế – kỹ thuật cần dáp ứng được các yêu cầu:
– Có luận cứ khoa học về kinh tế – kỹ thuật, bảo đảm tính đúng đắn của các kết quả về giá dự toán, giá dự thầu, dự toán thi công…
– Tính đến các thành tựu khoa học kỹ thuật xâv dụng, các kinh nghiệm tiên tiến đồng thời xét dến khả nàng thực tế của các tổ chức xây lắp làm việc trong điều kiện bình thường.
– Định mức phái được xác định cho công tác hoặc kết cấu xây lắp tương đối hoàn chinh, phù hợp với nội duns thiết kế, thi công; các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật xây dựng, tạo thuận lợi, giảm nhẹ thời gian và công sức cho việc xác dịnh giá sản phẩm xây dựng theo các giai đoạn thiết kế.
– Công tác hoặc kết cấu xây lắp trong hệ thống định mức phải được hệ thống một cách thống nhất theo yêu cầu kỹ thuật công trình, điều kiện thi công bình thường và biện pháp thi công phổ biến phù hợp với trình độ khoa học kỹ thuật trong xây dựng và mức trang bị cơ giới của ngành xây dựng (đối với các loại định mức không phải là định mức nội bộ).
Định mức kinh tế – kỹ thuật có vai trò vô cùng quan trọng trong sản xuất, thi công và trong việc định giá sản phẩm xây dựng, một sai sót nhỏ trong việc xác định các trị số định mức có thể gây nên lãng phí lớn cho xây dựng.

c. Phân loại định mức kinh tế – kỹ thuật
Hệ thống định mức kinh tế – kỹ thuật trong xây dựng bao gồm nhiều loại định mức đặc trưng và quy định cho các lĩnh vực khác nhau của quá trình xây dựng và có thể phân loại theo các tiêu chí khác nhau (bảng 6.1).

Định mức trong xây dựng 1

3. Theo quá trình đầu tư và xây dựng
– Định mức dự toán công tác khảo sát xây dựng.
– Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng.
– Định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng.
– Định mức dự toán xây dựng công trình (phần xây dựng).

4. Theo phạm vi quản lý:
– Định mức kinh tế – kỹ thuật chung thống nhất toàn quốc do Bộ Xây dựng ban hành (định mức xây dựng công trình – phần xây dựng được ban hành theo quyết định 24/2005/QĐ ngày 29 tháng 7 năm 2005 của Bộ Xây dựng).
– Định mức kinh tế – kỹ thuật của các chuyên ngành khác nhau (chuyên ngành cấp thoát nước, giao thông, thuỷ lợi, nông nghiệp, bưu điện, nãng lượng…).
– Định mức nội bộ, còn gọi là định mức sản xuất (sử dụng trong nội bộ một doanh nghiệp để lập đơn giá thi công, giao khoán khối lượng, cấp phát vật tư, lập kế hoạch tiến độ sản xuất của doanh nghiệp, lập giá dự thầu, dự toán thi công và thanh toán tiền công cho người lao động).
– Định mức công trình (áp dụng cho những công trình có điều kiện thi cõng đặc biệt, có áp dụng công nghệ mới, yêu cầu kỹ thuật đặc biệt cao… được Chính phủ cho phép lập định mức công trình lưu hành nội bộ trong phạm vi thực hiện đầu tư xây dựng công trình đó.

a. Theo nội dung kỹ thuật
– Định mức sử dụng vật tư, vật liệu (VL).
– Định mức sử dụng ca máy (M).
– Định mức kỹ thuật lao động (NC).

b. Theo mức độ chi tiết/tổng hợp
– Định mức xây dựng công trình: dùng để lập đơn giá xây dựng công trình.
– Theo một giác độ nhất định có thể coi giá xây dựng tổng hợp là một loại định mức mở rộng. Giá xây dựng tổng hợp được tổng hợp từ các đơn giá xây dựng công trình.
– Hệ thống giá xây dựng công trình (bao gồm đơn giá xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp) được sử dụng để xác định chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư và dự toán cóng trình.
– Các loại định mức mở rộng là cơ sở để lập dạng chỉ tiêu bằng tiền hoặc bằng hiện vật nhằm xác định tổng mức đầu tư, cân đối các nguồn lực và dự báo các chương trình phát triển về xây dựng, ví dụ: suất vốn đầu tư, thời gian hoàn vốn định mức, hệ số hiệu quả định mức…
Trong các loại định mức nêu trên thì định mức dự toán xây dựng công trình (phần xây dựng) là rất quan trọng. Sau đây chúng ta đi sâu nghiên cứu loại định mức này.