Dự toán thi công

Kiến thức xây dựng

1. Dự toán thi công
Dự toán thi công do đơn vị thi công lập dùng để quản lý giá sản phẩm trong quá trình thi công. Nó bao gồm các chi phí cần thiết để hoàn thành hạng mục công trình hoặc loại công tác xây lắp theo khối lượng công tác xây lắp được đề ra trong thiết kế bản vẽ thi công. Dự toán thi công được tính theo hiện pháp thi công thực tế mà đơn vị thi còng áp dụng với các định mức nội bộ và giá vật liệu chi tiết, giá ca máy thực tế.

2. Vốn dấu tư dược quyết toán
Vốn dần tư dược quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp đã được thực hiện trong quá trình dầu tư dê dưa dự án vào khai thác, sử dụng. Chi phí hợp pháp là chi phí được thực hiện trong phạm vi thiết kế, dự toán đã được phê duyệt kế cả phần điéu chính, bổ sung hoặc là chi phí được thực hiện đúng với hợp đồng đã ký kết, phù hợp với các quy định của pháp luật. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì vốn đầu tư được quyết toán phái nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyển phê duyệt.

 Dự toán thi công 1

 Dự toán thi công 1

Kmlc – hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công (nếu có);
p – định mức chi phí chung (%);
TL – thu nhập chịu thuế tính trước;
Khoản thu nhập chịu thuế tính trước sử dụng đế nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và một số khoản chi phải nộp, phải trừ khác. Phần còn lại được trích lập các qdoanh nghiệp và để lại doanh nghiệp.
G – giá trị dự toán xây dựng công trình chính, phụ trợ, tạm phục thi công trước thuế;
GXDCPT – giá trị dự toán xây dựng còng trình chính, phụ trợ, tạm phục thi cống sau thuế;
CLV| – chênh lệch vật liệu (nếu có);
– mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định cho công tác xây dựng;
Thuế giá trị gia tăng đầu ra sử dụng để trả số thuế giá trị gia tăng đầu vào mà doanh nghiệp xây dựng đã ứng trả trước khi mua các loại vật tư, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng… nhưng chưa được tính vào chi phí vật liệu, chi phí máy thi công và chi phí chung trong dự toán xây lắp trước thuế và phần thuế giá trị gia tăng mà doanh nghiệp xây dựng phải nộp.
GX0| T – chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và diều hành thi công;
z – giá thành dự toán xây dựng.