Giá hợp đồng xây dựng

Kiến thức xây dựng

1. Các loại giá hợp đồng xây dựng
Giá hợp dồng xây dựng là khoản kinh phí Bên giao thầu trả cho Bên nhận thầu dể thực hiện khối lượng công việc theo yêu cầu về tiến độ, chất lượng và các yêu cầu khác c/uv định trong hợp đồng xây dung.
Tuỳ theo đặc điểm, tính chất của công trình xây dựng các bên tham gia ký kết hợp đổng phải thoả thuận giá hợp đồng xây dựng theo một trong các hình thức sau đây:

a) Giá hợp đồng trọn gói
Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng trừ các trường hợp được phép điểu chỉnh có quy định trong hợp đồng (nếu có).
Giá hợp đồng trọn gói áp dụng cho các trường hợp sau:
– Công trình hoặc gói thầu đã xác định rõ về khối lượng, chất lượng, thời gian thực hiện hoặc trong một số trường hợp không thể xác định được khối lượng và Bên nhận thầu có clủ năng lực. kinh nghiệm, tài liệu đế tính toán, xác định giá trọn gói và chấp nhận các rủi ro liên quan đến việc xác định giá trọn gói.
– Gói thấu hoặc phần việc tư vân thông thường, đơn giản mà giá hợp đồng được xác định theo phẩn trăm giá trị công trình hoặc khỏi lượng công việc.

b) Giá hợp đồng theo đơn giá cố định
Giá hợp đồng theo đơn giá cố định là giá hợp đồng dược xác định trên cơ sỏ’ khối lượng còng việc tạm tính và đơn giá từng công việc trong họp dồng là cố định và không thav dổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, trừ các trường hợp được phép điều chinh quy định tại hợp đổng (nếu có).
Giá hợp dồng theo dơn giá cò định áp dụng cho các còng trình hoặc gói thầu không dú diều kiện xác định chính xác về khôi lượng nhưng đủ diều kiện xác định về các đơn giá thực hiện còng việc và Bên nhận thầu có đủ năng lực. kinh nghiệm, tài liệu đê tính toán, xác dinh dơn giá xâv dựng cóng trình cô dinh và các rủi ro liên quan dến việc xác dịnl) don giá.
Đơn giá cố dinh khổng thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng trừ các trường hợp dược phép điều chính dã ghi rõ trong hợp dồng xây dựng.

c) Giá hợp đồng theo giá điều chỉnh
Giá hợp dồng theo giá điổu chinh là giá hợp đổng mà khỏi lượng công việc và đơn giá cho còng việc trong hợp đồng được phép diều chinh trong các trường hợp quy định tại hợp dòng.
Giá hợp dồng theo giá điều chỉnh áp dụng cho các công trình hoặc gói thầu mà ở thời diêm ký kết hợp dồng không đủ điều kiện xác dinh chính xác về khối lượng công việc cần thực hiện hoặc các vếu tố chi phí để xác định đơn giá thực hiện các công việc.
Giá diếu chính sẽ dược điều chình khi có đú điều kiện xác định khối lượng, đơn giá thực hiện theo quv định trong hợp đổng.

d) Giá hợp đồng hết hợp là giá hợp đồng được xác định kết hợp các hình thức nêu trên. Giá hợp dồng kết hợp áp dụng cho các cõng trình hoặc gói tháu có quv mỏ lớn. kỹ thuật phức lạp và thời gian thực hiện kéo dài. Bèn giao thầu và Bên nhận thầu căn cứ vào các loại công việc trong hợp dồng đẽ thoá thuận, xác định các loại còng việc xác định theo giá hợp dồng trọn gói (khoán gọn), giá hợp dồng theo dơn giá cố định hay giá hợp dồng theo giá diều chính.

2. Điều chỉnh đơn giá ra điểu chỉnh giá hợp đồng xây dựng

a. Điều chỉnh dơn giá trong hợp đồng xây dựng
Việc diều chinh đơn giá trong hợp dồng xây dựng phái ghi trong hợp dồng xây dựng và dược diều chinh trong các trường hợp sau đây:
– Khi ký kết hợp đồng có sử dạng các đơn giá tạm tính đỏi với những công việc (hoặc khối lượng công việc) mà ớ thời điểm ký hợp đồng Bên giao thầu và Bên nhận thầu chưa đù điều kiện xác định chính xác đơn giá và đồng ý điều chính khi có đủ điều kiện.
– Khi khối lượng phát sinh lớn hơn 20% khối lượng cõng việc tương ứng mà nhà thầu phái thực hiện theo hợp đồng thì xem xét điều chính dơn giá của khối lượng phát sinh đó.
– Các dơn giá mà chú đầu tư và nhà thầu đổng ý xem xét. điều chinh lại sau khoảng thời gian nhất định kế từ khi thực hiện hợp đồng và dã dược ghi rõ trong hợp đồng.
– Trường hợp giá nhiên liệu, vật tư. thiết bị nêu trong hợp đồng có biến động lớn ánh hướng trực tiếp tới việc thực hiện hợp đồng hoặc khi Nhà nước thay đổi các chính sách có liên quan thì phái báo cáo người có thám quyền xem xét, quyết định.
Do các trường hợp bất khả kháng được quy định trong họp đồng.

b. Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
Giá hợp đồng xây dựng chỉ»được điểu chinh trong các trường hợp sau đây:
– Bổ sung các công việc ngoài phạm vi hợp đồng dã ký kết.
– Các trường hợp điều chỉnh đơn giá.
– Các khoản trượt giá đã quy định trong hợp đồng. (Các căn cứ để tính trượt giá dược xác định vào thời diêm 28 ngày trước ngàv nhà thầu nộp hổ sơ thanh toán).
Trong phạm vi giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được phê duyệt, việc điều chính giá hợp đồng xây dựng phải được Bên giao thầu và Bên nhận thầu ghi rõ trong hợp đồng xây dựng.
Chủ đầu tư được quyền phê duyệt giá hợp đồng điểu chỉnh và tự chịu trách nhiệm về việc phê duyệt của mình. Đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trước khi phê duyệt giá họp đồng điều chính chủ đầu tư phái báo cáo người quyết định đầu tư.
Trường hợp giá hợp đồng sau khi điểu chính vượt giá gói thầu trong kế hoạch dâu thầu được phê duyệt thì chú đầu tư phái báo cáo người có thẩm quvển chấp thuận trước khi phê duyệt giá hợp đồng điều chỉnh.
Việc điều chỉnh giá hợp dồng xây dựng của dự án không dược vượt tổng mức dầu tư trong dự án đã được cấp có thẩm quvền phê duyệt.