Giới thiệu về ISO 9000

Kiến thức xây dựng

Bộ liêu chuẩn ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về Quàn lý chất lượng và đảm bảo chất lượng.
ISO 9000 đã được nghiên cứu từ năm 1979, dựa trên tiêu chuẩn Anh: “BS 5750 : 1978 – Các hệ thống chất lượng”, vốn có xuất xứ từ những hệ thống đám báo chất lượng trong công nghiệp quốc phòng của Anh, Mỹ và khối quân sự NATO. Năm 1987, ISO dược công bố lần đầu, sau đó được soát xét, tu chỉnh lần thứ nhát vào năm 1994, trở thành ISO 9000 : 1994 và bản tiêu chuẩn hiện hành của ISO 9000 là ISO 9000 : 2000.
Bộ ISO 9000 : 2000 bao gồm các tiêu chuẩn chính sau:
– ISO 9000 : 2000 mô tả cơ sở của các hệ thống quán lý chất lượng và quy định các thuật ngữ cho các hệ thống quản lý chất lượng”>quản lý chất lượng.
– ISO 9001 : 2000 quy định các yêu cầu đối với một hệ thống quán lý chất lượng khi một tổ chức cần chứng tỏ năng lực của mình trong việc cung cấp sán phẩm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu chế định có thê áp dụng, và nhằm nâng cao sự thoả mãn của khách hàng.
– ISO 9004 : 2000 cung cấp các hướng dẫn xem xét tính hiệu lực và hiệu quá của hệ thống quản lý chất lượng. Mục đích của tiêu chuẩn này là cài tiến kết quá thực hiện của một tổ chức và thoả mãn khách hàng và các bên liên quan khác.
– ISO 19011 : 2001 cung cấp các hướng dẫn về đánh giá các hệ thống quán lv chát lượng và môi trường.

Giới thiệu về ISO 9000 1

Một số hệ thống đảm bảo chất lượng khác
1. Q – base: là bước trung gian trước khi tiên tói ISO 9002 (trong bộ ISO 9000 : 1994) của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
2. QS 9000: thiết lập trẽn cơ sớ ISO 9001 áp dụng trong ngành sán xuất ôlô.
3. AS: tương tự như QS 9000 nhưng áp dụng trong ngành hàng không, vũ trụ.
4. HACCP (Hazard Analysis and Control of Critical Points): hệ thống phân tích dộc hại và kiểm soát những điểm tới hạn, được áp dụng cho các dây chuyền chế biến thực phẩm.
1. GMP (Good Manufacturing Practices): quy phạm sản xuất thực phẩm, dược phẩm.
2. GLP (Good Laboratory Practices): quy phạm phòng thử nghiệm.
3. ISO/IEC Guide 25: hướng dẫn số 25 của ISO và IEC là yêu cầu chung về năng lực cùa phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.
4. ISO/1EC Guide 39: hướng dẫn số 39 của ISO và IEC là yêu cầu chung đê còng nhận các tổ chức giám định.