Khái niệm, phân loại, đặc điểm của hợp đồng kinh tế

Kiến thức xây dựng

1. Khái niệm hợp đồng kinh tế
Hợp dồng kinh tế là sự thỏa thuận hằng văn bảnn, tài liệu giao dịch giữa các hên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng  khoa học – kỹ thuật và các thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ cùa mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.
I lựp đồng ra đời khi có sự phàn công lao động xã hội bởi vì sự phân công lao động xã hội dó đòi hỏi phải có sự trao đối sán phàm, dần đến sự ra dời của hợp dồng với tư cách là hình thức của sự trao đổi sản phẩm hàng hóa.
Nội dung của hợp đồng thế hiện mối quan hệ kinh tế giữa những người sán xuất hàng hóa. Bán “giao kèo” đó được thiết lập trên cơ sớ tự do ý chí giữa các chú the tham gia. được ký kết tự nguyện, bình đẳng, xác lập thông qua hình thức văn bán. Dưới tác dộng của pháp luật, quan hệ kinh tế thiết lập trong bàn “giao kèo” nêu lien trứ thành quan hệ pháp luật và bán thân bản “giao kèo” trớ thành hình thức pháp lv. dược gọi là hợp đồng.

2. Phân loại hợp đồng kinh tê
Hợp đồng kinh tế là một chế định dùng để điều chinh một nhóm quan hệ kinh tế bình đắng có mục đích kinh doanh. Tuy nhiên, nhóm quan hệ này cũng có nhiều loại với những đặc điếm khác nhau có thể phân chia theo các tiêu chí sau:
a) Theo lính chất quan hệ hợp đồng
al) Hợp đồng mang tính chất đền bù: là loại hợp đổng mà quvcn và nghĩa vụ của các bên tương xứng với nhau trong trao dổi hàng hóa, thực hiện dịch vụ hoặc sán xuất và thanh toán. Loại hợp đồng này được sử dụng trong các lĩnh vực trao dổi hàng hóa. vận chuyên hàng hóa, xây dựng cơ bản, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và các lĩnh vực kinh doanh khác.
a2) Hợp đồng mang tính chất tổ chức: là loại hợp đổng mà trên cơ sớ dược sự đổng ý của cơ quan Nhà nước có thám quyển, các chủ thể kinh doanh có thể thóa thuận với nhau lập ra một cơ sớ kinh tế – kỹ thuật mới để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh.
b) Theo lliởi hạn nia hợp dồng
Theo thời hạn, hợp đồng kinh tế có thể gồm 2 loại là ngắn hạn và dài hạn.
c) Theo nội dung của hợp đồng
Theo nội dung, hợp đồng có thể gồm các loại như hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng giao nhận thầu xây dựng, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng khoa học – kỹ thuật, hợp đồng úy thác xuất – nhập khẩu…

3. Đặc điểm của hợp đồng kinh tế
Khác với hợp đổng dân sự, hợp đổng kinh tế có các đặc điểm cơ bản sau:

a) Hợp đồng kinh tế được ký kết nhằm mục đích kinh doanh
Hợp đổng kinh tế gắn với quá trình sản xuất, tái sản xuất và trao đổi hàng hóa, dịch vụ của các chú thể kinh doanh, trong đó có ít nhất một bên ký hợp dồng phải có mục đích kinh doanh. Mục đích chủ yếu của hợp đồng dân sự là đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cứa các bên ký kết.

b) Đặc điểm về chủ thể hợp đồng
Trong mối quan hệ hợp đồng kinh tế, ít nhất một bên phải là pháp nhân, còn bên kia có the là pháp nhân hay cá nhân có đãng ký kinh doanh. Nội dung hợp đồng ký kẽt phải trong phạm vi nghề nghiệp kinh doanh đã đãng ký.
Mọi tổ chức và cá nhân đều có thể trở thành chủ thể của hợp đồng dân sự.

c) Đặc điểm về hình thức cha hợp dồng
Hợp đồng kinh tê phái được ký kết bằng văn bản hoặc tài liệu giao dịch, là những văn bản có chữ ký xác nhận của các bên về nội dung thỏa thuận, có thể được thể hiện dưới các dạng là công văn, điện báo, đơn chào hàng, đơn đặt hàng…
Hợp đồng dân sự, tùy theo nội dung quan hệ và ý chí của các bên, có thể được ký kêt bằng văn bán hoặc có thể được thỏa thuận bằng miệng.