Khái niệm, phân loại hợp đồng xây dựng

Kiến thức xây dựng

1. Khái niệm hợp đồng xây dựng
Hợp đồng trong hoạt động xây dựng ị sau đày gọi tắt là hợp đồng xây dựng) là sự thoá thuận bằng văn bản giữa Bên giao thầu và Bên nhận thầu về việc xác lập, thay dổi hoặc chấm dírt quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng dể thực hiện toàn bộ hay một số công việc trong hoạt động xây dựng. Hợp đồng xảy dung Ị à văn bản pháp lý ràng buộc quyền và nghĩa vụ các bên tham gia hợp dồng. Các tranh chấp giữa các bên tham gia hợp đồng được giải quyết trên cơ sở hợp đồng đã kỷ kết có hiệu lực pháp luật.
Hợp đồng xây dựng là văn bản có giá trị pháp lý ràng buộc về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng phải có trách nhiệm thực hiện các điều khoản đã ký kết, là căn cứ để thanh toán và phân xử các tranh chấp (nếu có) trong quan hệ hợp đồng.
Hợp đồng xây dựng chỉ được ký kết khi bên giao thầu hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu theo quy định và các bên tham gia đã kết thúc quá trình đàm phán hợp đồng.

2. Phân loại hợp đồng xây dựng
Tuỳ theo quy mô, tính chất của công trình, loại công việc, các mối quan hệ của các bên, hợp đồng xây dụng có thể có nhiều loại với nội dung khác nhau, cụ thể:
a) Hợp dồng tư vấn: được ký kết giữa Bên giao thầu và Bên nhận thầu để thực hiện các công việc tư vấn như: lập quy hoạch xây dựng; lập dự án đầu tư xây dựng công trình; kháo sát xây dựng; thiết kế xây dụng còng trình; lựa chọn nhà thầu; giám sát thi công xây dựng công trình; quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; thẩm tra thiết kế, tổng dự toán, dự toán và các hoạt động tư vấn khác có liên quan đến xây dựng công trình.
b) Hợp dồng cung ứng vật rư, thiết bị là hợp đồng xây dựng để thực hiện việc cung ứng vật tư, thiết bị công nghệ cho dự án đầu tư xây dựng công trình.
c) Hợp dồng thi công xây dựng: được ký kết giữa Bên giao thầu và Bên nhân thầu để thực hiện việc thi công, lắp đặt thiết bị cho công trình, hạng mục công trình hoặc phần việc xây dựng theo thiết kế xây dựng công trình;
d) Hợp dồng thiết kể- cung ứng vật tư, thiết bị – thi công xây dựng (hợp dồng EPC): là hợp đồng xây dựng thực hiện toàn bộ các công việc từ thiết kế, cung ứng vật tư. thiết bị đến thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình.
c) Hợp dồng chìa klìoá trao tay: là hợp đổng xây dựng để thực hiện trọn gói toàn bộ các công việc: lập dự án; thiết kế; cung ứng vật tư, thiết bị; thi công xày dựng công trình.
Đỏi với từng loại hợp đồng nêu trên, Bên giao thầu và Bén nhận thầu có thể thoá thuận về giá hợp đồng và phương thức thanh toán theo một trong các hình thức sau dây:
– Hợp đổng theo giá trọn gói;
– Hợp đồng theo đơn giá cỏ định;
– Họp đồng theo giá điều chỉnh;
– Hợp đồng kết hợp các loại giá trên.

3. Nội dung hợp đồng xây dựng
Hồ sơ hợp đồng xây dựng bao gồm hợp đồng xây dựng và các tài liệu kèm theo hợp đổng xây dựng.
Nội dung chủ yếu cùa hợp đổng xây dựng:
Hợp đồng trong hoạt động xây dựng bao gồm các nội dung chú yếu sau:
– Các công việc, nhiệm vụ phải thực hiện;
– Các loại bào lãnh;
– Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật khác của công việc;
– Thời gian và liên độ thực hiện;
– Giá hợp đồng, phương thức thanh toán:
– Điều kiện nghiệm thu và bàn giao;
– Thời hạn bão hành;
– Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
– Điểu chỉnh hợp đồng;
– Các loại thoả thuận khác theo từng loại hợp đồng;
– Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng.
Nội dung của các tài liệu kèm theo hợp đồng xảy dựng
Tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng là bộ phận không thể tách rời của hợp đồng. Tuỳ theo tính chất, quy mô của công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng bao gồm toàn bộ hoặc một phần các nội dung sau:

a) Thông báo trúng thầu hoặc văn bản chỉ định thầu.
b) Điều kiện riêng và điều kiện chung của hợp đồng.
c) Đề xuất của nhà thầu.
d) Các chỉ dẫn kỹ thuật; Điều kiện tham chiếu.
e) Các bản vẽ thiết kế.
g) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản.
h) Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh đối với tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác nếu có.
i) Các tài liệu khác có liên quan.
Các bên tham gia hợp đồng thoả thuận về thứ tự ưu tiên khi áp dụng các tài liệu hợp đồng trên đây.
Pháp luật hiện hành khuyến khích các bên tham gia hợp đổng tham khảo áp dụng các tài liệu hướng dẫn về hợp đồng xây dựng do Hiệp hội quốc tế các kỹ sư tư vấn (FIDIC) biên soạn.