Khảo sát để lập Thiết kế bản vẽ thi công

Kiến thức xây dựng

Nhiệm vụ của khảo sát để lập thiết kế bản vẽ thi công là bổ sung các số liệu cần thiết để lập các bản vẽ thi công và dự toán chi phí xây dựng. Khảo sát để lập thiết kế bản vẽ thi công được tiến hành sau khi thiết kế kỹ thuật được duyệt.

a) Khôi phục cọc
Nhiệm vụ là khôi phục lại tuyến trên thực địa, bổ sung những chi tiết cần thiết và chỉnh lý lại những cục bộ xét thấy chưa hợp lý, chưa đảm bảo tối ưu về xây dựng và khai thác.
Nội dung cụ thể:
– Khôi phục tuyến trên thực địa: phải đảm bảo vị trí tuyến khôi phục đúng đồ án đã được duyệt ở bước thiết kế kỹ thuật, chỉnh lý cục bộ nhằm làm cho tuyến tốt hơn. Khôi phục lại các cọc đỉnh, các cọc chi tiết, có thể bổ sung thêm cọc chi tiết để phản ánh tốt hơn địa hình (tính khối lượng chính xác hơn).
– Đo cao chỉ đo chi tiết, khớp với mốc cao độ đã đặt trong bước khảo sát lập thiết kế kỹ thuật. Hình cắt ngang chỉ đo tại vị trí địa hình phức tạp.

b) Bổ sung những chi tiết cần thiết
– Xác định chính xác vị trí và số lượng các công trình cắt qua tuyến thiết kế (trên mật và ngầm dưới đất).
– Vẽ chi tiết khu vực chiếm đất tạm thời và chỉ giới xây dựng.
– Xác định chính xác vị trí và khẩu độ cầu nhỏ, cống và khối lượng gia cố.
– Đo đạc bổ sung để thiết kế trên những đoạn phức tạp.
– Tổ chức khảo sát và thiết kế các đường tạm, đường tránh phục vụ thi công.
– Đo đạc bổ sung và vẽ chi tiết cao độ, mặt cắt dọc, mặt cắt ngang của hệ thống công trình thoát nước, các nút giao.
– Thăm dò bổ sung các mỏ vật liệu xây dựng.
Tất cả nhũng bổ sung trong quá trình khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công nhằm làm cho đồ án cụ thể, chi tiết và chính xác hofn, những dự toán chi phí xây dựng hạng mục hoặc công trình của dự án được lập trong bước này không được vượt các số liệu tương ứng đã lập ớ bước thiết kế kỹ thuật.

c) Kháo sát thuỷ văn
Bổ sung các số liệu, tài liệu thuỷ vãn, đo đạc địa hình thuỷ văn còn thiếu chưa được thực hiện ở bước thiết kế kỹ thuật. Hoặc khi duyệt ở bước thiết kế kỹ thuật có yêu cầu bổ sung hoặc khi xảy ra những thay đổi về hiện tượng thuỷ vãn, địa hình lòng sông do ảnh hướng của khí hậu hay công trình thuỷ lợi, thuỷ điện vừa được xây dựng thì phải bổ sung tài liệu kháo sát điều tra. Đo đạc bổ sung những đặc trưng mới về thuỷ văn như: mực nước đặc trưng, quy luật diễn biến dòng chảy, xói lở…
Làm việc với địa phương và các cơ quan hữu quan thống nhất lần cuối cùng các số liệu đã cung cấp và đã khảo sát bổ sung các giải pháp kỹ thuật có liên quan tới thuỷ văn của công trình.

d) khảo sát địa chất công trình
Thực hiện trên nhũng đoạn tuyến được điều chỉnh sau khi duyệt thiết kế kỹ thuật, đoạn tuyến thiết kế đậc biệt xét thấy cần bổ sung, các công trình cần có sự thay đổi về kết cấu móng cũng như sự thay đổi về phương pháp xử lý mà các tài liệu khảo sát đã có chưa đáp úng được cho thiết kế.
Khảo sát trong quá trình đầu tư xây dựng đã nêu ở phần trên khi vận dụng vào thực tế
cần chú ý:
– Các bước khảo sát phụ thuộc vào quy mô, tính chất phức tạp của từng công trình.
– Nội dung của các bước có thể thay đổi theo yêu cầu của chủ đầu tư.
– Các tiêu chuẩn khảo sát của mỗi loại công tác căn cứ vào quy định hiện hành của ngành xây dựng nói chung và của ngành xây dựng giao thông nói riêng.
– Khảo sát trên các công trình hiện hữu được thực hiện theo quy định riêng.