Khảo sát trong xây dựng.

Kiến thức xây dựng

1. Mục đích công tác khảo sát xây dựng
Khảo sát xây dựng là hoạt động thị sát, đo vẽ, thăm dò, thu thập và tổng hợp những tài liệu và số liệu về điều kiện tự nhiên của vùng, địa điểm xây dựng để phục vụ thiết kế. Khảo sát xây dựng bao gồm khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát thuỷ văn, khảo sát hiện trạng công trình và các công việc khảo sát phục vụ cho hoạt động xây dựng.
Để xây dựng được công trình có chất lượng cao đồng thời thoả mãn điều kiện thời gian xây dựng ngắn, chi phí lao động, vật tư tiền vốn ít thì việc thiết kế công trình phải tiến hành trên cơ sở khảo sát xây dựng kỹ lưỡng, trên cơ sơ áp dụng các phương pháp tính toán hiện đại cũng như các phương pháp thi công tiên tiến.
Tiến hành khảo sát xây dựng là nhằm giải thích rõ tính cần thiết về mặt xã hội, tính hữu ích về mặt kinh tế, tính khả thi về mặt kỹ thuật của công trình xây dựng. Kết quả khảo sát xây dựng phải nêu rõ phương thức để thoả mãn nhu cầu của xã hội đối với công trình xây dựng, những điểu kiện, khả năng xây dựng công trình, lợi ích cho việc xây dựng công trình đó mang lại cho quá trình tái sản xuất xã hội. Không thể nào có một bản thiết kế có chất lượng mà lại không dựa trên cơ sở những tài liệu chuẩn xác của khảo sát xây dựng. \
Khảo sát xây dựng bao giờ cũng phải được thực hiện theo một số giai đoạn nhất định dựa trên nguyên tắc từ chung đến riêng, từ tổng quát đến chi tiết nhằm cung cấp những tài liệu chuẩn xác nhất cho thiết kế công trình (hình 5.1).

Khảo sát trong xây dựng. 1

Mục đích công tác khảo sát trong các bước thiết kế:

a) Khảo sát để lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình là thu thập những tài liệu cần thiết để sơ bộ đánh giá sự cần thiết phải đầu tư xây dụng công trình, các thuận lợi và khó khăn, sơ bộ xác định vị trí, quy mô công trình và ước toán tổng mức đầu tư cũng như sơ bộ đánh giá hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế – xã hội của dự án.

b) Kháo sát và lập thiết kế cư sở phục vụ cho việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình là thu thập những tài liệu để xác định sự cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn hình thức đầu tư, xác định vị trí cụ thể, quy mô công trình, lựa chọn phương án
còng Ilình tối ưu, đề xuất các giải pháp thiết kế hợp lý, tính tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế – xã hội của dự án.

c) Khảo sát dể lụp Thiết kế kỹ thuật là thu thập những tài liệu cần thiết trên phương án còng trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (dự án đầu tư xây dựng công trình) dể lập hổ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, dự toán công trình cũng như lập hồ sơ mời dự thầu, hồ sơ mời đấu thầu hay chí định thầu.
b) Khảo sát để lập Thiết kế bản vẽ thi cõng được thực hiện để phục vụ cho thi công các côns trình cầu, hầm, cảng, đường bộ… theo các phương án công trình đã được duyệt khi thiết kế kỹ thuật và đấu thầu xây dựng hoặc phục vụ cho việc lâp Báo cáo kinh tế – kv thuật đầu tư xây dựng công trình trong trường hợp thiết kế một bước.

2. Yêu cầu đối với khảơ sát xây dựng
Kháo sát xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:
– Nhiệm vụ kháo sát phải phù hợp với yêu cầu từng loại công việc, từng bước thiết kế.
– Báo dám lính trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực tế.
– Khối lượng, nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với khảo sát xây dựng phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.
– Đối với khảo sát địa chất công trình thì ngoài các yêu cầu như trên còn phải xác định độ xâm thực, mức độ dao động của nước ngầm theo mùa để đề xuất các biện pháp phòng, chống thích hợp. Đối với nhũng công trình có quy mô lớn, công trình quan trọng phái có khảo sát quan trắc các tác động môi trường đến công trình trong quá trình xây dựng và sử dụng.
– Kết quá kháo sát phải được đánh giá, nghiệm thu theo quy định của pháp luật.