Nguyên tắc chung xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý dự án

Kiến thức xây dựng

Hiệu quả của dự án phụ thuộc rất nhiều vào cơ cấu tổ chức áp dụng trong quản lý. Cơ cấu tổ chức quản lý thông thường được hiểu là tổng hợp các bộ phận (các đơn vị và cá nhún) khác nhau, cố mối liên hệ và quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, có những nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm nhất định, dược bố trí theo những cấp, những khâu khác nhau nhằm đàm bảo thực hiện các hoạt dộng của dự án và dưa dự án đến mục tiêu đã định.

Nguyên tắc chung xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý dự án 1

Xây dựng cơ cấu tổ chức dự án là một công việc phức tạp, khó khăn, mang tính trách nhiệm cao nhưng lại có nhiều yếu tố bất định. Song có thể đưa ra đây một số nguyên tắc cơ bản mà nếu tuân thủ theo ta có thê xây dựng được một cơ cấu tổ chức hiệu quả. Các nguyên lắc đó là:
– Sự phù hợp của cơ cấu tổ chức dự án với hệ thống các mối quan hệ của các thành viên dự án;
– Sự phù hợp của cơ cấu tổ chức với nội dung dụ’ án;
– Sự phù hợp của cơ cấu tổ chức với yêu cầu của môi trường bên ngoài.
Về sự phù hợp của cơ cấu tổ chức dự án với yêu cầu của môi trường bên ngoài: người la cho rằng môi trường càng “động” và có nhiều thay đổi thì cơ cấu tổ chức dự án càng phải mềm, linh động và dỗ thích nghi. Môi trường ổn định và có thể dự báo dược thì các cơ cấu tổ chức hành chính cứng lại có hiệu quả.
Mức độ “cứng” hay “mềm” của một cơ cấu tổ chức phụ thuộc vào mức độ thể chế hoá hoạt động của các thành viên trong tổ chức, thể hiện ở số lượng và mức cụ thể của các nguyên tắc và các thủ tục thực hiện công việc cũng như mức độ các thành viên trong tổ chức tuân thú trình tự quy định này. Báng 2.1 trình bày sự so sánh 2 loại cơ cấu tổ chức trên về các tính chất chung và môi trường vận dụng.