Những quy định của các tổ chức cho vay trong đàu thầu các dự án ODA

Kiến thức xây dựng

 Những quy định của các tổ chức cho vay trong đàu thầu các dự án oda
Đấu thầu trong các dự án ODA thường bị chi phối theo những quy dinh hướng dần cùa bèn cho vay sau:
1. Quy định của Ngân hàng thê giói (World Bank – WB)
Đây là tổ chức có tới 185 thành viên tham gia. Để quản lý các khoản cho vay, WB đã ban hành 2 quy định riêng rẽ:

1.1. Quy định về tuyển dụng chuyên gia tư vấn (guidlines selection and employment consultants)
Dịch vụ tư vấn là hoạt động của các nhà tư vấn nhằm đáp ứng các yêu cẩu về kiến thức, về kinh nghiệm chuyên môn để thực hiện các công việc thuộc quá trình chuẩn bị dự án và thực hiện dự án đầu tư. Đối với WB, các nhà tư vấn phái đáp ứng một sỏ yêu
cầu sau:
a) Tilth hợp /ệ trong tuyển chọn tư vấn
WB quy định là chi có các công ly và còng dân cúa các quốc gia là thành viên WB mới dược tham gia cuộc đấu thầu sử dụng vốn WB. Các doanh nghiệp nhà nước của bén cho vay được tham gia nếu tự chú về mặt tài chính.
b) Quy trình tuyển chọn tư vấn
Việc tuyển chọn tư vấn dựa trên cơ sở chất lượng và chi phí thấp nhất cho dịch vụ tư vấn.

1.2. Về việc mua sắm (đối với hàng hoá và xây lắp – guidelines procurement)
Việc tổ chức đấu thầu được thực hiện trên cơ sở từng gói thầu. Các gói thầu xây lắp và gói thầu mua sắm hàng hoá được Bên mời thầu tổ chức đấu thầu sau khi có kế hoạch. WB cũng có một số yêu cầu về việc tuyển chọn các nhà thầu đối với hàng hoá và xây lắp như sau:

a) Tính hợp lệ trong tuyển chọn tư vấn
Tương tự như trường hợp đối với tuyển chọn chuyên gia tư vấn, việc lựa chọn các nhà thầu là phải dựa trên chất lượng công trình và giá thành rẻ nhất.

b) tỉhìh thức dấu thầu dối với hàng hoú và xây lắp
WB quy định hình thức đấu thầu đối với hàng hoá và xây lắp là đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB). Trong đó việc thông báo mời thầu được đãng trên báo Kinh doanh phát tricn của Liên hợp quốc, các công trình lớn phải sơ tuyển, ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu bàng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp hay tiếng Tây Ban Nha (trừ hợp đồng ký với nhà thầu thuộc nước đi vay).
Trong đấu thầu cạnh tranh quốc tế có quy định ưu đãi cho các nhà thầu trong nước như sau:

c) Đối với đấu thầu cung cấp hàng hoá:
Cộng thêm 15% giá CIF hoặc thuế hải quan vào giá dự thầu của nhà thầu nước ngoài. Tuy nhiên việc này chỉ áp dụng đối với hàng hoá sản xuất trong nước với chi phí trong nước (nhân công, nguyên vật liệu và các chi phí khác) trên 30% giá xuất xưởng của hàng hoá đó.

d) Đối với xây lắp:
Cộng thêm 7,5% vào giá dự thầu của nhà thầu nước ngoài, nhưng chí khi nhà thầu trong nước có sở hữu trong nước chiếm đa số.
Việc trao hợp đồng dành cho nhà thầu được đánh giá về cơ bản là đáp ứng hồ sơ mời thầu và có chi phí thấp nhất.