Nội dung công tác khảo sát để lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình

Kiến thức xây dựng

a) Khảo sát tuyến
Nghiên cứu tons quan các điều kiện tự nhiên vùng tuyến sẽ đi qua (địa hình, địa chất, thuỷ văn, nsuồn cung cấp vật liệu xây dựng…) đồng thời điều tra thu thập các tài liệu khảo sát đã thực hiện (nếu có) và làm việc với các cơ quan hữu quan về lợi ích và khó khăn trong xây dựng cũng như trong khai thác tuyến đường.
Kết quá khảo sát phải sơ bộ đề xuất được hướng tuyến, ước định được quy mô và các giiii pháp kỹ thuật cúa công trình.
Trước khi tiến hành khảo sát ớ hiện trường cần tổ chức nghiên cứu toàn diện trẽn các loại bản đồ hiện có về các điều kiện tự nhiên vùng tuyến đi qua, sơ bộ vạch các phương án luyến, bổ sung kết quả thị sát, lựa chọn các phương án tuyến khả thi đê tổ chức đo đạc, thu thập các số liệu cần thiết cho thiết kế.

b) Khảo sát thuỷ văn
Thu thập các tài liệu sẩn có và điều tra bổ sung (nếu chưa có sẵn) về địa hình, địa chất, thuỷ văn, tình hình ngập lụt, chế độ dòng chảy sông, suối trong vùng, đặc biệt là số liệu vé mực nước cao nhất ớ các vùng bị ngập của các trạm khí tượng thuỷ văn, các cơ quan tư vấn khảo sát, thiết kế và quản lý trong ngành, quán lý thuỷ nông…
Làm việc với các địa phương và các cơ quan hữu quan về các công trình đê, đập thuỷ lợi, thuỷ điện hiện dang sử dụng và theo quy hoạch trong tương lai, sự ảnh hướng của các công trình này tới chế độ thuỷ văn dọc tuyến và công trình thoát nước trên tuyên, các yêu cầu của thuỷ lợi đối với công việc xây dựng cầu và đường.
Trên bản đồ sẵn có vạch dường ranh giới các lưu vực tụ nước, các vùng bị ngập (nếu có).
Tổ chức thị sát tại thực địa, đánh giá đối chiếu các số liệu thu được qua tài liệu lưu trữ, các tài liệu do địa phương và các cơ quan hữu quan cung cấp.
Tập hồ sơ khảo sát thuỷ văn dọc tuyến: Thuyết minh các diều kiện địa hình, địa chất, khí tượng, thuý vãn vùng bị ngập, chế độ sông, ngòi, dòng cháy của vùng thiết kế, sự ảnh hưởng của các công trình thuỷ lợi hiện có và dự kiến trong tương lai tới cao dộ của công trình và chế độ làm việc của công trình thoát nước trên luyến. Cung cấp các số liệu khống chế về thuỷ văn như: mực nước cao nhất, thấp nhất, thời gian ngập… Các vãn bán làm việc với địa phương và các cơ quan hữu quan, các tài liệu, số liệu thu thập được. Bán đồ vẽ đường ranh giới các lưu vực tụ nước và các vùng bị ngập.

c) Khảo sát địa chất công trình
Xác định một cách tổng quan điều kiện dịa chất công trình trên tất cả các phương án để xuất mà không đi sâu vào chi tiết của từng phương án.
Nội dung cụ thể là thị sát khu vực cùng với các nghiệp vụ khác của tổng thể. Tìm hiểu-chi tiết nhiệm vụ kỹ thuật được giao. Thu thập toàn bộ tài liệu địa hình, địa chất công trình, lịch sử nghiên cứu trong vùng của các cơ quan chuyên ngành.

d) Điều kiện kinh tế- xã hội
Là thu thập các tài liệu để:
– Sơ bộ đánh giá đặc điểm kinh tế – xã hội của vùng và khu vực nghiên cứu (tuỳ theo quy mô của dự án). Trong đó cần lưu ý các ngành kinh tế chủ yếu như công nghiệp, nông nghiệp, xuất nhập khẩu, đầu tư nước ngoài.
– Sơ bộ đưa ra định hướng phát triển kinh tế – xã hội và các quy hoạch có liên quan đến dự án
– Sơ bộ xác định nhu cầu vận tải.
Nội dung chủ yếu:
– Các bản điều tra trạng thái kinh tế – xã hội của vùng và khu vực nghiên cứu, có xác nhận của các cấp chính quyền và cơ quan chuyên môn cung cấp.
– Các định hướng, các quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở vùng và khu vực có liên quan đến dự án.
– Các báo cáo về hiện trạng mạng lưới giao thông (sắt, bộ, thuỷ, hàng không…) của khu vực nghiên cứu.
– Các báo cáo về khối lượng vận tải, về lưu lượng giao thông đã thu thập được.

e) Khảo sát môi trường
Là việc thu thập các tài liệu để:
– Tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý dự án hợp nhất các vấn đề về môi trường với dự án xây dựng, từ đó có quyết định đúng đắn về giải pháp thiết kế.
– Giúp cơ quan lập dự án xây dựng có trách nhiệm khi thực hiện các giải pháp kỹ thuật của dự án với những hiểu biết đầy đủ về những vấn đề môi trường trong vùng và khu vực liên quan đếưdự án.
– Dự báo các cơ quan và nhân dân trong khu vực ảnh hưởng của dự án vể những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của dự án đối với các lượng phần môi trường, tự nhiên, xã hội và các hệ sinh thái.
Nội dung chủ yếu của khảo sát môi trường:
– Điều tra và thu thập quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của khu vực hấp dẵn có liên quan đến dự án.
– Điều tra thu thập các tài liệu, số liệu và các điều kiện tự nhiên (vị trí địa lý, đạc điểm địa hình, khí hậu, tài nguyên nước, tài nguyên sinh thái, tài nguyên khoáng sản…) điều kiện xã hội và kinh tế (dân số, phân bổ dân số, tôn giáo, đặc điểm kinh tế, y tế, giáo dục…).