Nội dung công tác khảo sát để lập Dự án đầu tư

Kiến thức xây dựng

Nhiệm vụ của khảo sát của bước này là thu thập các sô’ liệu cần thiết cho thiết kế cơ sở cũng như lập dự án đầu tư xây dựng.

1) Khảo sát tuyến
Bước khảo sát này phải nghiên cứu các điều kiện tự nhiên của vùng (địa hình, địa chất, thuỷ văn, nguồn vật liệu xây dựng…). Kết quả khảo sát phải đề xuất được hướng tuvến và những giải pháp thiết kế cho phương án tốt nhất (phương án chọn) và dể xuất giải pháp thi công, đồng thời phải thoả thuận với chính quyển địa phương và các cơ quan liên quan về hướng tuyến và các giải pháp thiết kế chủ yếu.
Nội dung khảo sát ở bước này gồm các công việc chuẩn bị trong phòng và thị sát, do đạc ngoài hiện trường.

2) Chuẩn bị trong phòng
Thu thập các tài liệu khảo sát ớ bước khảo sát lập báo cáo đầu tư (nếu có), các tài liệu về quy hoạch tuyến. Lựa chọn các điểm khống chế bắt buộc luyến phải đi qua hoặc phải tránh, từ đó sơ bộ vạch hướng tuyến tổng quát của dự án trên các bản đồ. Khi vạch tuyến cần chú ý các điểm khống chế đã lựa chọn ở trên và các điểm khống chế có nêu trong các tài liệu đã khảo sát hoặc do các cơ quan yêu cầu. Sơ bộ chọn vị trí vượt sông lớn, nơi giao cắt với đường sắt, với đường ô tô.
Nhận xét. đáng giá mức độ phức tạp, ưu nhược điểm của từng phương án. Qua đó loại bớt một số phương án và chỉ giũ’ lại những phương án có khả năng xét chọn để tiến hành đo đạc lấy tài liệu so sánh.

a)Thị sát và đo đạc ngoài thực địa
Đối chiếu bản đồ với thực địa, xác định lại các phương án tuyến đã nghiên cứu trên bản đổ tỷ lệ lớn là có được hay không, có thể bổ xung phương án cục bộ phát hiện trong quá trình thị sát. Sơ bộ xác định phương án hợp lý, phát hiện các công trình có liên quan, thu thập ý kiến của địa phương để góp phần lựa chọn các phương án tuyến tốt nhất.
Đo đạc lập bản đồ địa hình khu vực dự định đặt tuyến và thu thập các tài liệu để so sánh chọn phương án tuyến. Chỉ đo đạc các phương án đã chọn lọc trong quá trình nghiên cứu tại phòng và kết hợp với thị sát ngoài thực địa.
Bình đồ được lập dựa theo đường sườn tim tuyến của phương án đã chọn vạch trên bản đồ, theo tỷ lệ 1 : 2000 (địa hình núi), 1 : 5000 (địa hình đồi và núi bình thường), 1 : 1000 (đồng bằng).
Tuyến đề xuất phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định của cấp kỹ thuật, thoả mãn các yêu cầu về địa chất, thuỷ văn và công trình phù hợp với địa hình khu vực tuyến đi qua, các công trình đã xây dựng với quy hoạch.
Các tuyến dài từ 50 km trở lên hoặc có cấp kỹ thuật cao đòi hỏi khi khảo sát phải có:
– Lưới khống chế mặt bằng.
– Lưới đường chuyền cấp 2.
– Lưới cao độ hạng IV.
– Lưới cao độ cấp kỹ thuật.

b) Khảo sát công trình
Khảo sát công trình là chọn các giải pháp thiết kế cho công trình trên tuyến đã chọn, điều tra các công trình khác (quân sự, dân dụng…) có liên quan đến tuyến và thu thập các số liệu cho thiết kế cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng.
– Thu thập những số liệu cần thiết cho việc lựa chọn loại công trình và lập hồ sơ công trình (cầu, hẩm, đập tràn, tường chắn…).
– Sơ bộ xác định vị trí, số lượng cầu nhỏ, cống và khẩu độ.
– Thống kê các công trình nằm trong phạm vi chỉ giới của tuyến và thu thập các sỏ liệu về khả năng cung cấp vật liệu xây dựng tại chỗ cũng như vận chuyến nơi khác đến…

c) Khảo sát thuỷ văn
Nghiên cứu các hồ sơ thuỷ văn, địa hình, địa chất dọc tuyến đã thu thập được, đánh giá mức độ chính xác và mức độ tỉ mỉ của các số liệu, tài liệu để so sánh với yêu cầu khảo sát trong bước lập dự án đầu tư để lập kế hoạch khảo sát bổ sung hoàn chỉnh các tài liệu thuỷ văn cần thiết. Một mặt làm việc với địa phương và các cơ quan hữu quan để kiêm tra, chuẩn hoá lại các số liệu, tài liệu đã thu thập được. Mặt khác các số liệu còn thiếu theo nhiệm vụ và nội dung được đật ra trong bước lập dự án đầu tư.
Đối với mỗi phương án tuyến cần thiết có thể chia chiểu dài tuyến thành những đoạn đặc trưng về chế độ thuỷ văn, địa chất có liên quan tới việc quy định cao độ khống chế, chiều cao nền đường tối thiểu (hoặc chiều cao tối thiểu của mố cầu) và cấu tạo mặt cắt ngang. Đối với các đoạn tuyến hoặc các vị trí định đặt cẩu có vấn dề thuỷ văn phức tạp hoặc chịu ảnh hưởng của các công trình thuỷ lợi, thủy điện cẩn tổ chức các đợt thị sát cùng với địa phương và các cơ quan hữu quan để tham gia ý kiến vào các phương án tuvến và vị trí các cầu đã lựa chọn đế thu thập các số liệu tliuv văn.
Nội dung điều tra thuỷ văn tập trung vào: điều tra mực nước cao nhất, nãm xuất hiện, số ngày xuất hiện và nguyên nhân (do lũ lớn, thuỷ triều, chế độ vận hành của đập…) Trên bán đổ thiết kế các phương án tuyến vẽ đường ranh giới các lưu vực tụ nước, ranh giới các vùng bị ngập, vùng có chế độ thuỷ văn đặc biệt, ký hiệu diện tích lưu vực.

d) Khảo sát địa chất công trình
Khao sát địa chất công trình phải được tiến hành trên tất cả phương án đề xuất, trong đó cần tập trung vào phương án kiến nghị khả thi nhất.
Khối lượng của công tác khảo sát địa chất phụ thuộc vào mức độ và quy mô của công trình, trong xây dựng giao thông thường chia ra:

– ) Loại nền đường thông thường
Được tiến hành trên dải băng rộng về mỗi bên 25 – 50 m trên bân đồ địa hình từ 1/2.000 đến 1/10.000. Trên nền đường đào tối thiểu cứ 2 km khoan 1 lỗ sâu trung bình 5 m, nền đường đắp tối thiểu 1 km khoan 1 lỗ sâu từ 5 – 7 m.
– ) Loại nền đường đặc hiệt (là liên có đất yếu)
Khi khoan thông thường phát hiện đất yếu thì tiến hành khoanh vùng và bố trí lỗ khoan trên tim tuyến với khoảng cách từ 250 – 500 m.
Khi khảo sát nền đường đào hoặc đắp mà gặp các hiện tượng địa chất động lực cần bổ sung một khối lượng lỗ khoan thích hợp và có đủ tài liệu đánh giá ảnh hưởng xấu của chúng tới điều kiện ổn định của tuyến.