Quá trình phát triển của chiến lược quản lý chất lượng

Kiến thức xây dựng

quản lý chất lượng”>quản lý chất lượng có tầm mức cao thấp khác nhau. Có thể tạm phân chia quá trình phát triển của quản lý chất lượng thành bốn giai đoạn (bốn tầm mức) từ thấp đến cao như sau: kiểm tra chất lượng, kiểm soát chất lượng, bảo đảm chất lượng và quản lý chất lượng toàn diện.
1. Kiểm tra chất lượng
Kiểm tra chất lượng (kiểm tra sản phẩm) là tầm mức thấp nhất của quản lý chất lượng. Nội dung chính của nó là kiểm tra chất lượng của sản phẩm ờ cuối dây chuyền sán xuất đế phát hiện, giữ lại những sản phẩm không đạt yêu cầu. Tác dụng của kiểm tra sản phẩm là đảm bảo chỉ những sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật đã định mới dược xuất xướng với dấu kiểm tra chất lượng (KCS hoặc OTK). Những sản phẩm không đạt yêu cầu tuỳ khả năng hoặc đưa trở lại dây chuyền sản xuất để sửa chữa hoặc được hạ cấp sản phẩm để xuất xưởng hoặc thậm chí loại bỏ làm phế liệu.

 Quá trình phát triển của chiến lược quản lý chất lượng 1

Trong ISO 9000 người ta dùng thuật ngữ Inspection đê chi nội dung trên với định nghĩa: “Kiểm tra chất lượng là những hoạt động như đo, xem xét, thử nghiệm hoặc định cỡ một hay nhiều đặc tính của thực thể và so sánh kết quả với yêu cầu quy định nhằm xác định sự phù hợp của mỗi đặc tính”. Tất nhiên qua kiếm tra cũng phát hiện dược những sai hỏng thường gặp, điều tra nguyên nhân và tìm biện pháp khác phục.

2. Kiểm soát chất lượng
Rõ ràng, chờ đến khi có sản phẩm cuối cùng mới kiểm tra chất lượng và loại bỏ sán phàm không đạt yêu cầu là không hợp lý, có thể gây lãng phí. cđn tiến lên làm chủ chất lượng, phòng ngừa sai hỏng bằng cách kiếm soát toàn bộ quá trình sản xuất, kiểm soát tất cả các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng để ngăn ngừa, không để xảy ra những sai hỏng về chất lượng.
Theo ISO 9000 thì: “Kiểm soát chất lượng là những hoạt động và kỹ thuật có tính tác nghiệp nhằm theo dõi một quá trình, đồng thời loại trừ những nguvên nhân làm hoạt động không thoả mãn ở mọi giai đoạn của vòng chất lượng để đạt hiệu quả kinh tế.”

 Quá trình phát triển của chiến lược quản lý chất lượng 1

 Bảo đảm chất lượng và ISO 9000

1. Khái niệm đảm bảo chất lượng
Quán lý chất lượng cũng như mọi hoạt động khác của tổ chức đều phải nhắm tới mục đích cuối cùng là ký kết được hợp đồng kinh tế. Khách hàng luôn cố gắng tìm được nhà cung ứng có đủ năng lực tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất đồng thời có tư cách pháp nhân rõ ràng, chính sách thương mại đúng đắn để có thể tin tưởng là hợp đồng giữa 2 bên sẽ dược thực hiện suôn sẻ.
Tuy nhiên, người mua khó có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm sẽ được giao. Họ không thể theo dõi chặt chẽ toàn bộ quá trình sản xuất mà phải chờ tới khi có san phẩm mới tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm. Đối với những hợp đồng lớn, noười mua dù đã cử đại diện đến giám định tại nơi sản xuất nhưng cũng chỉ có thể theo dõi một số khâu mà không thể biết tường tận quá trình sản xuất. Trong khi đó, trong quá trình sân xuất, sản phẩm rất dễ có sai lỗi do nhiều nguyên nhân khác nhau như quản lý yếu kém, công nghệ không phù hợp, nguyên liệu không đạt chất lượng.
Những sai sót về chất lượng này nhiều khi là không thể phát hiện được khi khách hàng nghiệm thu sản phẩm và chỉ bộc lộ ra sau khi đã thanh toán xong hợp đồng, sử dụng sán phẩm được một thời gian. Trong khi đó, nhiều sản phẩm phức tạp cần có độ tin cậv cao, sai lỗi về chất lượng của chúng có thể gây thiệt hại rất lớn, thậm chí là thảm hoạ (ví dụ như máy bay, hệ thống điện tử, vũ khí, đập nước…). Trong trường hợp này, khách hàng rất cần được biết chắc chắn rằng quá trình làm ra sản phẩm đã được quản lý chặt chẽ, có hiệu quả mới có thể tin tưởng đặt mua và nghiệm thu sản phẩm.
Tuy nhiên, khách hàng không thể tăng thêm thật nhiều chuyên gia dể giám sát toàn bộ quá trình sản xuất cũng như kiếm tra tất cả các sản phẩm trước khi nghiệm thu. Giải pháp hiệu quả và ít tốn kém là để nhà cung ứng chịu trách nhiệm tự kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất kèm theo việc lập hồ sơ ghi chép để làm bằng chứng khách quan. Khách hàng có thể tìm hiểu chính sách chất lượng và hệ thống chất lượng qua vãn bán do công ty công bố để có sự tin tưởng và lựa chọn ban đầu. Sau đó, khách hàng xem xét tại chỗ xem hệ thống tổ chức quản lv có thoả đáng, tin cậy và có được thực hiện như đã công bố hay không. Cuối cùng, khách hàng có thể xem xét các hồ s.ơ ghi chép, là bằng chứng về việc quán lý chất lượng đã được thực hiện như thế nào.

 Quá trình phát triển của chiến lược quản lý chất lượng 1

Như vậy, chiến lược đảm bảo chất lượng ra đời. Đầu liên, đối với những sán phẩm cần cỏ độ tin cậy cao, sau đó nhanh chóng phát triển ra các lĩnh vực sản xuất khác. Đám bảo chất lượng là việc tạo ra lòng tin của khách hàng vào nhà cung cấp, dựa trên những bằng chứng khách quan về kiểm soát chất lượng sản phẩm.
ISO 9000 định nghĩa: “Đảm báo chất lượng là việc tạo sự tin tưởng đầy dứ rằng một tổ chức sẽ luôn luôn thoá mãn được mọi yêu cầu của chất lượng thông qua việc tiến hành các hoạt động trong hệ chất lượng, theo kế hoạch, có hệ thống. Khi được yêu cầu những hoạt động này hoàn toàn có the dược trình bày, chứng minh bằng các văn bản thú tục và hồ sơ ghi chép các hoạt dộng cùa quá trình”.