Quyền và nghĩa vụ của bên dự thầu

Kiến thức xây dựng

Quvển của bên dự thầu:
a) Tham gia dự thầu độc lập hoặc liên danh với các nhà thầu khác để dự thầu.
b) Yêu cầu cung cấp thông tin, khảo sát hiện trường để lập hồ sơ dự thầu.
c) Khiếu nại, tố cáo khi phát hiện các hành vi vi phạm các quy định về lựa chọn nhà thầu.
d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của hên dự thầu:
a) Lập hồ sơ dự thầu trung thực, chính xác, bảo đảm các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm quy định như sử dụng tư cách pháp nhân của tố chức khác để tham gia dự thầu; dàn xếp, mua, bán thầu; dùng ảnh hưởng của mình làm sai lệch kết quả đấu thầu hoặc bỏ thầu dưới giá thành xây dựng công trình.
c) Bồi thường thiệt hại do các hành vi vi phạm của mình gây ra dẫn đến kéo dài đấu thầu hoặc đấu thầu lại.
d) Thực hiện bảo lãnh dự thầu theo quy định.
e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Luật Đấu thầu quy dịnli vê quyền và nghĩa vụ của nhà thầu như sau:
a) Tham gia đấu thầu với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh.
b) Yêu cầu bèn mời thầu làm rõ hồ sơ mời thầu.
c) Thực hiện các cam kết theo hợp đồng với chủ đầu tư và cam kết với nhà thầu phụ (nếu có).
d) Kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong đấu thầu.
e) Tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu.
g) Bảo đảm trung thực, chính xác trong quá trình tham gia đấu thầu.
h) Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra theo quy định của pháp luật.

Luật Đấu thầu quy định, ngoài trách nhiệm của người có thẩm quyền; quycn và nghĩa vụ của bên mời thầu và nha thầu, còn quy định vể quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, quyền và nghĩa vụ của tổ chuyên gia đấu thầu, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức thám định.
– Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư:
+ Quyết định nội dung liên quan đến công việc sơ tuyển nhà thầu.
+ Phê duyệt danh sách các nhà thầu tham gia đấu thầu.
+ Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu; lựa chọn một tổ chức tư vấn hoặc một tổ chức dấu thầu chuyên nghiệp theo quy định thav mình làm bên mời thầu.
+ Phê duyệt danh sách nhà thầu dạt yêu cầu về mặt kv thuật và danh sách xếp hạng nhà thầu.
+ Phê duyệt kết quả chỉ định thầu.
+ Chịu trách nhiệm về việc đưa ra yêu cầu đối với gói thầu chỉ định thầu.
+ Chịu trách nhiệm về nội dung hợp đồng, ký kết hợp dồng với nhà thầu được lựa chọn và thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng đã ký kết với nhà thầu.
+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật về quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định.
+ Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan nếu thiệt hại dó do lỗi cua mình gây ra.
+ Cuns cấp thông tin cho tờ báo về đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu.
+ Giãi quyết kiến nghị trong đấu thầu.
+ Bảo mật các tài liệu về đấu thầu theo quy định.
– Quyền và nglìĩa vụ cùa tổ chuyên gia dấu thầu:
+ Đánh giá hồ sơ dự thầu theo dứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá nêu trong hồ sơ mời thầu.
+ Bảo mật các tài liệu về đấu thầu.
+ Bảo lưu các ý kiến của mình.
+ Trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu và báo cáo kết quả đánh giá.
+ Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra.
+ Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

– Quxền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức thẩm định:
+ Hoạt động độc lập theo quy định của pháp luật.
+ Yêu cầu chú đầu tư, bên mời thầu cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan.
+ Bảo mật các tài liệu liên quan trong quá trình thẩm định.
+ Trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình thẩm định.
+ Bảo lưu ý kiến và chịu trách nhiệm về báo cáo thẩm định của mình.
+ Thực hiện và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng
Hợp đồng và quản lý hợp đồng trong xây dựng sẽ được xem xét chi tiết trong chương sau. Chương này, theo trật tự các vấn đề xem xét, tài liệu chỉ trình bày những nguyên tắc chung ký kết hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Các nguyên tắc đó là:
– Hợp đồng trong hoạt động xây dựng được ký kết khi bên giao thầu hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu theo quy định.
– Hợp đồng xây dụng phải được xác lập bằng vãn bản theo mẫu do Bộ Xây dựng quy định.
– Việc ký kết và thực hiện hợp đồng xây dựng phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Luật Đấu thầu quy định trường hợp nhả thầu liên danh trong hợp dồng ký với chủ dầu tư phải cố chữ kỷ của tất củ các thành viên tham gia liên danh. Giá liựp dồng không dược vượt giá trúng thầu trừ các trường hợp phát sinh khối lượng công việc hoặc số Itrọng hàng hoá nằm ngoài phạm vi hổ sơ mời thầu dàn đến giá hợp dồng vượt giá trúng thầu và phải dược người có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Trên đây là nội dung liên quan đến lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng mà Luật Xây dựng quy định và các nội dung tương ứng do Luật Đấu thầu quy định. Ngoài ra, Luật Đấu thầu (và Nghị định 111/NĐ-CP) còn quy định các nội dung khác liên quan đến đấu thầu và tổ chức đấu thầu mà Luật Xây dựng không đề cập. Các mục tiếp sau đây, tài liệu trình bày các nội dung đó.