Quyền và nghĩa vụ của bên mời thầu, bên dự thầu và trách nhiệm của người quyết định đầu tư

Kiến thức xây dựng

1. Trách nhiệm của người quyết định đầu tư xây dựng công trình trong lựa chọn nhà thầu

a) Kiểm tra, xử lý các vi phạm và giải quyết khiếu nại, tô’ cáo trong lựa chọn nhà thầu.
b) Đình chỉ việc lựa chọn nhà thầu, huỷ bỏ kết quả lựa chọn nhà thầu khi phát hiện có những vi phạm trong lựa chọn nhà thầu.
c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, bồi thường thiệt hại do các quyết định của mình gây ra.
Luật Đấu thầu quy định về trách nhiệm cùa người có thẩm quyển như sau:
a) Phê duyệt kế hoạch đấu thầu.
b) Phê duyệt hoặc uỷ quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu.
c) Phê duyệt hoặc uỷ quyển phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
d) Quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu.
e) Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.
g) Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.
h) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình.

2. Quyền và nghĩa vụ của bên mời thầu
Quyền của bên mời thầu:
a) Yêu cầu bên dự thầu cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho việc lựa chọn nhà thầu.
b) Lựa chọn nhà thầu trúng thầu hoặc huỷ bỏ kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
c) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Nglũa vụ của bên mời thầu:
a) Lập hồ sơ mời thầu, kế hoạch đấu thầu phù hợp với nội dung của dự án đẩu tư xây dựng công trình đã phê duyệt.
b) Kiểm tra kê khai năng lực hoạt dộng xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng và tính trạng tài chính của bên dự thầu được lựa chọn.
c) Đáp ứng đầy đủ, kịp thời nguồn vốn để thực hiện công việc theo tiến dợ.
d) Thông báo những yẽu cầu cần thiết cho các bên dự thầu và thực hiện đúng các nội dung đã thông báo.
e) Công bố công khai đơn vị trúng thầu và giá trúng thầu đối với các công trình xây dựng thuộc nguồn vốn nhà nước sau khi có kết quá lựa chọn nhà thầu.
f) Mua bảo hiểm công trình.
g) Bồi thường thiệt hại cho các nhà thầu tham gia dự thầu trong trường hợp do lỗi của mình gày ra.
h) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi dàn xếp thầu, mua, bán thầu, tiết lộ thông tin khi xét thầu hoặc thòng đồng với nhà thầu và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đấu thầu.
i) Các nghĩa vụ khác theo quy định cứa pháp luật.

Luật Đấu thầu quy dinh về quyền vù nghĩa vụ của bén mời thầu như sau:

a) Chuẩn bị đấu thầu, tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định.
b) Yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sư dự thầu trong quá trình dánli giá hồ sơ dự thầu.
c) Tổng hợp quá trình lựa chọn nhà thầu và báo cáo chủ đầu tư về kết quả sơ tuyển, kết quá lựa chọn nhà thầu.
d) Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng trên cơ sở kết quá lựa chọn nhà thầu được duyệt.
e) Chuẩn bị nội dung hợp đồng để chủ đầu tư xem xét và ký kết.
g) Báo đám trung thực, khách quan, công bàng trong quá trình đấu thầu.
h) Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do mình gáy ra.
i) Cung cấp thông tin cho tờ báo về đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu.
k) Giải quvết các kiến nghị trong đấu thầu.
j) Báo mật các tài liệu về đấu thầu.