Quyết toán hợp đồng xây dựng

Kiến thức xây dựng

Bên giao thầu và Bên nhận thầu có trách nhiệm quyết toán hợp đồng xây dựng trong thời hạn quy định (30 ngày) sau khi bên nhận thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng (trừ nghĩa vụ bảo hành công trình theo quy định) và để nghị quyết toán hợp đồng.
Bẽn nhận thầu có trách nhiệm lập quyết toán hợp đồng gửi bên giao thầu. Quyết toán hợp đổng phải xác định rõ giá hợp đồng đã ký kết, giá đã thanh toán, giá dược thanh toán và các nghĩa vụ khác mà bên giao thầu cần phải thực hiện theo quy định hợp đồng.
Ben ai ao thấu có trách nhiệm kiểm tra và quyết toán với bên nhận thầu và chịu trách nhiệm ve ai á trị hợp đồng dã quyết toán.
Naav sau khi hoàn thành nghĩa vụ bảo hành công trình theo các điểu khoản trong hợp done dã ký kết. bên giao thầu (hoặc chủ đầu tư) có trách nhiệm thanh toán khoản tiền aiữ lại de báo hành công trình (nếu có) cho bên nhận thầu và thực hiện việc thanh lý hợp dỏ na chàm dứt trách nhiệm giữa các bên tham gia hợp đồng.

Bảo hiểm công trình xây dựng và bảo hành công trình
Trong hợp đổng xây dựng Bên giao thầu và Bên nhận thầu phải thống nhất và quy dinh vồ diều kiện, thời hạn bảo hành và trách nhiệm của các bên về bảo hành công trình XÍIV dựna cũna nhu’ khoản tiền giữ lại để thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình. Trường hợp dược Bên giao thầu chấp thuận, Bên nhận thầu có thể nộp bảo lãnh bảo hành công trình thav cho khoán tiền mà Bên giao thầu giữ lại để bảo hành công trình.
Trona hợp dồng xây dựng còn phải quy định rõ về đối tượng bảo hiểm, mức bảo hiếm, thời aian báo hiếm và trách nhiệm bảo hiểm của Bên giao thầu và Bên nhận thầu. Báo hiếm cõng ‘rình xâv dựng và các tài sản thuộc quyền sở hữu của Bôn giao thầu sẽ do Bôn giao thiiu mua; trường hợp phí bảo hiểm này đã được tính vào giá trúng thầu thì Bên nhận thầu mua bảo hiểm.
Ngoài ra. Bên nhận thầu phải thực hiện mua các loại bảo hiểm cần thiết để bảo đảm cho hoạt động của chính Bên nhận thầu.

Thưởng phạt và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng
Trong hợp đồng xây dựng phải quy định rõ việc thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp dona.
Nnlìị dinh 99/2007/NĐ-CP quy định mức thưởng không vượt quá 12% giá trị phần hợp dổnu làm lợi, mức phạt không vượt quá 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm.
Tranh chấp giữa các bên tham gia hợp đồng dược giải quyết trên cơ sở thương lượng, hoà aiãi ai lìa các bên hoặc do trọng tài hoặc toà án giải quyết theo quy định cúa pháp luật. Vãn đổ vi phạm và tranh chấp trong kinh doanh xây dụng sẽ được xem xét cụ thể trona phần sau.

 Đơn giá khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng xây dựng
Khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng xây dựng bao gồm:
– Những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc quy định đối với hợp dổna áp dụng phương thức giá hợp đồng trọn gói.
– Nhữna khối lượna công việc không có đơn giá hoặc những khối lượng công việc có don aiá nhưng phát sinh, bổ sung thêm khối lượng đối với hợp đổng áp dụng phương thức aiá họp dồng theo đơn giá cố định và giá điều chỉnh.
Đơn giá các khối lượng phát sinh này được xác định như sau:
– Đối với khối lượng công việc phát sinh nhỏ hơn mức quy định (20%) so với khói lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng và đã có đơn giá trong hợp (lổng thi sử dụng đơn giá đã ghi trong hợp đồng để thanh toán.
– Đối với khối lượng công việc phát sinh lớn hơn mức quy định (20%) so với khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng công việc phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì Bên giao thầu và Bên nhận tháu thống nhất xác định theo các nguyên tắc quy định trong hợp đồng về đơn giá các khối lượng phát sinh.
– Đối với công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc quy định của hợp dồng áp dụng phương thức giá hợp đồng trọn gói thì giá trị bổ sung sẽ được lập dự toán. Bèn giao thau và Bên nhận thầu đàm phán thống nhất ký hợp đồng bổ sung giá trị phát sinh này.
Chủ đầu tư được quyền phê duyệt đơn giá cho khối lượng công việc phát sinh, thanh toán khối lượng phát sinh và tự chịu trách nhiệm về việc phê duyệt, thanh toán này. Đỏi với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư trước khi phê duyệt đơn giá các công việc phát sinh và thanh toán khói lượng phát sinh.