Xung đột và quản lý xung đột

Ban QLDA bao gồm các thành viên đến từ nhiều chuyên ngành cùng nhau thực hiện các công việc mang tính chất đa ngành. Các thành viên này, mỗi người lại có các định hướng, mục tiêu, tiêu chuẩn giá trị, phương pháp làm việc, kinh nghiệm khác nhau… nén xung đột là không thể […]

Continue Reading

Ban QLDA hiệu quả

Một ban QLDA được coi là có hiệu quả khi nó đạt dược các chỉ tiêu của một cơ cấu tổ chức có hiệu quá. Ở dây cẩn chí ra những nét đặc trưng riêng cho ban QLDA khác với các cơ cấu tổ chức khác. Từ góc nhìn này có thể chia ra khía […]

Continue Reading