Kỹ năng giao tiếp với các cấp.

1. giao tiếp với cấp dưới Nhà quản lý tiếp xúc ‘rới cấp dưới, những người thừa hành nhằm các mục đích: – Kiểm tra việc thực hiện các quyết định quản lý đế kịp thời phát hiện các sai khác để uốn nắn, điểu chỉnh. – Đánh giá tiến độ công việc. – Đánh […]

Continue Reading

Các kỹ năng giao tiếp

1. Kỹ năng ngheNghe là một kỹ nãng quan trọng trong giao tiếp. Người ta dùng khoảng một nửa thời gian của quá trình giao tiếp để nghe. Nghe có hiệu quả mang lại nhiều lợi ích và để nghe có hiệu quả cần phải khắc phục nhiều rào cản và phải nắm được các […]

Continue Reading

Các phương tiện giao tiếp

phương tiện giao tiếp là tất cả những yếu tố mà chúng ta dùng để thê hiện thái độ, tình cảm, mối quan hệ và những biểu hiện khác của mình trong quá trình giao tiếp. Có thể chia các phương tiện giao tiếp thành hai nhóm chính là ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. […]

Continue Reading