Lưu trữ văn bản

1. Quá trình chuyển giao hồ sơ tài liệu vào lưu trữHồ sơ tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của mỗi cơ quan là tài sản quý cúa cơ quan đó, nói riêng, và của Nhà nước, nói chung. Vì vậy, hồ sơ tài liệu cần được quản lý và bảo quản […]

Continue Reading

Các kiểu hồ sơ văn bản.

a) hồ sơ nguyên tắcCác cán bộ, chuyên viên trong quá trình thực hiện công việc được giao đều phải lập hồ sơ ngu vẻn tắc để làm cơ sớ cho việc giải quyết công việc theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật; đúng các quy định của ngành, địa phương, cơ […]

Continue Reading

Công tác lập hồ sơ

1. Xử lý văn bản mậtCác văn bản đến, văn bản đi và văn bản nội bộ có thể có các mức độ mật theo quy định của pháp luật. Nhà nước đã có các vãn bản quy định việc giải quyết, quản lý văn bản mật.Có 3 mức độ mật: tuyệt mật, tối mật […]

Continue Reading