Các kiểu hồ sơ văn bản.

a) hồ sơ nguyên tắcCác cán bộ, chuyên viên trong quá trình thực hiện công việc được giao đều phải lập hồ sơ ngu vẻn tắc để làm cơ sớ cho việc giải quyết công việc theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật; đúng các quy định của ngành, địa phương, cơ […]

Continue Reading

Công tác lập hồ sơ

1. Xử lý văn bản mậtCác văn bản đến, văn bản đi và văn bản nội bộ có thể có các mức độ mật theo quy định của pháp luật. Nhà nước đã có các vãn bản quy định việc giải quyết, quản lý văn bản mật.Có 3 mức độ mật: tuyệt mật, tối mật […]

Continue Reading