Tổ chức các cuộc họp, hội nghị

1. Các cuộc họp, hội nghị, giao banCác cuộc họp, hội nghị, giao ban là các hoạt động mang tính chất thường xuyên, có tính phổ biến trong các cơ quan, tổ chức để phổ biến các chủ trương, chính sách và bàn bạc dế tìm ra các biện pháp quản lý điều hành. Cán […]

Continue Reading