Các giải pháp giải quyết tranh chấp

Nếu các khiếu nại không được giải quyết thì nó sẽ dẫn tới tranh chấp. Bất cứ sự tranh chấp nào phát sinh giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thì ngay tại thời điểm mới bắt đầu phát sinh, tranh chấp phải được thể hiện dưới hình thức văn bản gửi tới Tư vấn […]

Continue Reading

Quyết toán hợp đồng xây dựng

Bên giao thầu và Bên nhận thầu có trách nhiệm quyết toán hợp đồng xây dựng trong thời hạn quy định (30 ngày) sau khi bên nhận thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng (trừ nghĩa vụ bảo hành công trình theo quy định) và để nghị quyết toán hợp đồng.Bẽn nhận thầu […]

Continue Reading

Thanh toán hợp đồng xây dựng

Tạm ứng và thanh quyết toán họp đồng xây dựng 1. Tạm ứng để thực hiện hợp đồng xây dựngViệc tạm ứng vốn đầu tư xây dựng còng trình phái dược quy dinh trong họp đổng xây dựng và thực hiện ngay sau khi hợp đổng có hiệu lực.Mức tạm ứng vốn đầu tư xây […]

Continue Reading

Giá hợp đồng xây dựng

1. Các loại giá hợp đồng xây dựngGiá hợp dồng xây dựng là khoản kinh phí Bên giao thầu trả cho Bên nhận thầu dể thực hiện khối lượng công việc theo yêu cầu về tiến độ, chất lượng và các yêu cầu khác c/uv định trong hợp đồng xây dung.Tuỳ theo đặc điểm, tính […]

Continue Reading