Tổ chức đấu thầu

1. Kế hoạch đấu thầuKế hoạch đấu thầu được phê duyệt chính là cơ sở đê’ thực hiện đấu thầu. Kế hoạch đấu thầu bao gồm nội dung các công việc mà dự án cần thực hiện. Vì vậy khi xây dựng kế hoạch đấu thầu đòi hỏi phải sử dụng các cơ quan, tổ […]

Continue Reading