Các giải pháp giải quyết tranh chấp

Nếu các khiếu nại không được giải quyết thì nó sẽ dẫn tới tranh chấp. Bất cứ sự tranh chấp nào phát sinh giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thì ngay tại thời điểm mới bắt đầu phát sinh, tranh chấp phải được thể hiện dưới hình thức văn bản gửi tới Tư vấn […]

Continue Reading