Lưu trữ văn bản

1. Quá trình chuyển giao hồ sơ tài liệu vào lưu trữHồ sơ tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của mỗi cơ quan là tài sản quý cúa cơ quan đó, nói riêng, và của Nhà nước, nói chung. Vì vậy, hồ sơ tài liệu cần được quản lý và bảo quản […]

Continue Reading

Các kiểu hồ sơ văn bản.

a) hồ sơ nguyên tắcCác cán bộ, chuyên viên trong quá trình thực hiện công việc được giao đều phải lập hồ sơ ngu vẻn tắc để làm cơ sớ cho việc giải quyết công việc theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật; đúng các quy định của ngành, địa phương, cơ […]

Continue Reading

Công tác lập hồ sơ

1. Xử lý văn bản mậtCác văn bản đến, văn bản đi và văn bản nội bộ có thể có các mức độ mật theo quy định của pháp luật. Nhà nước đã có các vãn bản quy định việc giải quyết, quản lý văn bản mật.Có 3 mức độ mật: tuyệt mật, tối mật […]

Continue Reading

Công tác xử lý văn bản

Trong giai doạn đầu tiên của vòng đời văn bản, các văn bản “đèn” được chuyên đên (xuất hiện) cơ quan này từ các cơ quan khác, các văn bản “đi” được soạn thảo (hình thành) tại cơ quan này để gửi đi các cơ quan khác. Ngoài ra còn có các vãn bản nội […]

Continue Reading

Chức năng của văn bản quản lý

1. chức năng thông tinĐây là chức năng cơ bản và chung nhất của mọi loại văn bản.Văn bản chứa đựng và chuyển tải thông tin từ đối tượng này qua đối tượng khác. Giá trị của văn bản được quy định bới giá trị thông tin chứa đựng trong đó.Thông qua hệ thống vãn […]

Continue Reading