Thay đổi, đình chỉ và thanh lý hợp đồng kinh tế

Kiến thức xây dựng

Trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế có thể xảy ra nhu cầu khách quan về việc thay đổi, hủy bỏ một số điều khoản hoặc thậm chí đình chỉ, thanh lý hợp đồng. Nhũng điều này được pháp luật cho phép nếu chúng được tiến hành theo đúng trình tự pháp luật.

1. Thay đổi hợp đồng kinh tế
Thay đổi hợp đồng kinh tế là việc thay đổi một số nội dung trong các điều khoản của hợp đổng kinh tế đã thỏa thuận.
Việc thay đổi hợp đồng kinh tế là nhằm mục đích giúp các bên khắc phục các thiếu sót khi ký hợp đồng mà các bên gặp phải hoặc nhằm khắc phục hậu quả của nguyên nhân khách quan.
Hợp đồng kinh tế chỉ được thay đổi khi đã được các bên thống nhất ý chí bằng văn bản.

2. Đình chỉ thục hiện hợp đồng kinh tế
Đình chỉ thực hiện hợp đồng kinh tế là sự chấm dứt nửa chừng việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của của các bên đối với nhau trong hợp đồng đã ký.
Khi một bên vi phạm hợp đồng và đã thừa nhận sự vi phạm đó hoặc đã được cơ quan Tòa án có thắm quyền kết luận là có vi phạm thì bên bị vi phạm có quyền đơn phương dinh chỉ thực hiện hợp đồng kinh tế đó. Bên đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng đó cho bên vi phạm biết bằng văn bản trong thời hạn quy định.

3. Thanh lý hợp đồng kinh tế
Thanh lý hợp đồng kinh tế là hành vi của các chủ thể hợp đồng kinh tế nhằm kết thúc môi quan hệ hợp đồng đó.
Để đạt được mục đích chấm dứt mối quan hệ hợp đồng, trong quá trình thanh lý hợp đồng kinh tế các bên phải gặp nhau để giải quyết những tồn đọng, đánh giá nhũng kết quả đã đạt được và chưa đạt được để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên. Thanh lý hợp đổng vừa là quyển vừa là nghĩa vụ của các bên, nó có thể xảy ra trong các trường hợp sau:
– Hợp đổng đã thực hiện xong.
– Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng đã hết và không có sự thỏa thuận kéo dài thời hạn đó.
– Hợp đồng kinh tế bị đình chỉ hoặc hủy bỏ.
– Hợp đồng kinh tế không được tiếp tục thực hiện khi thay đổi chủ thê mà không có sự chuyên giao nghĩa vụ thực hiện hợp đồng cho chủ thể mới.
– Doanh nghiệp là chú thể hợp đổng kinh tế bị giải thể.
Việc thanh lý hợp đồng kinh tế phải được thể hiện bằng vãn ban và phải bao gồm các nội dung sau:
– Xác định rõ mức dộ thực hiện nội dung công việc đã thỏa thuận trong hợp đổng của các bên, từ đó xác định nghĩa vụ của các bên sau khi thanh lý hợp đồng.
– Xác định các khoán thuộc trách nhiệm tài sản, hậu quả pháp lý của các bên trong quan hệ hợp đồng (nếu có) do phải thanh lý trước khi hợp đồng kinh tế hết hiệu lực.
Kể từ thời điểm các bên ký vào biên bản thanh lý, quan hệ hợp đồng kinh tế đó coi như đã được chấm dứt. Riêng quyền và nghĩa vụ của mối bên đã được xác nhận khi thanh lý vẫn có hiệu lực pháp luật cho đến khi mỗi bên hoàn thành nghĩa vụ của mình theo như biên bản thanh lý.