Trang thiết bị cho văn phòng

Kiến thức xây dựng

Trang thiết bị cho văn phòng là yếu tố vật chất cần thiết cho hoạt động văn phòng. Tùy theo nhu cầu thực tiễn mà người ta trang bị cho vãn phòng những máy móc, thiết bị và đồ dùng khác nhau.
1. Các đồ dùng văn phòng
Đồ dùng văn phòng gồm các loại thông dụng sau:
– Bàn ghế
– Tủ đựng hồ sơ
– Giá đựng tài liệu
– Tủ hoặc mắc áo
– Các đồ vật khác
2. Các trang thiết bị
Các trang thiết bị chủ yếu là các thiết bị dùng cho công tác thu thập và xử lý thông tin, chúng bao gồm:
– Máy tính điện tử.
– Máy photocopy.
– Máy in.
– Máy diện thoai cô dinh và di động, máy nhắn tin, bộ đàm.
– Fax.
– Máv ghi ăm.
– Thiết bị hội nghị: máy điểu hòa không khí, quạt gió, quạt máy. máy giám ổn, hệ thông đèn chiếu sáng. hệ thống loa đài, máy chiếu…

Ngày nay. với những thành tựu cùa khoa học, máy tính và cõng nghệ thông tin dã làm cho hoạt dộng vãn phòng thav đối căn bán. Hầu hết mọi công tác vãn phòng dcu có thê có sự hồ trợ của máv tính và các phương tiện sứ dụng công nghệ thông tin hiện đại.
Trong các phương tiện hiện đại nêu trên, máy tính và “văn phòng không giãy” dược nhắc dến nhiều nhài. Trong “vãn phòng không giấy” thông tin không cán sử dụng các biện pháp xứ lý thông thường như sao chép, nhân in, chuyển phát mà dược xứ lý và được sử dụng chung trong mạng nội bộ hoặc truyền trên mạng dưới dạng các thư điện tử (email).

Có các loai mạng sau:
– Mạng dơn gian gồm các máy tính cùng làm việc kết nôi với nhau.
– Mạng nội bộ gồm một máy chú và nhiều máy khách. Máy chú tiếp nhặn, xử lý và cung cấp thõng tin theo VCU cầu cùa các máv khách. Loại mạng này dược sứ dụng trong các đơn vị có nhiều cấp quán lý cần có sự phân cấp quản lý thôn ti tin.
– Mạng mớ rộn Si: Nếu cơ quan, dơn vị muốn xứ lý thông tin đáu ra với một sò cơ quan, dơn vị khác ớ bèn ngoài thì phái dăng ký nối mạng nội bộ với mạng rộng ớ bén ngoài.
Hệ thống thông tin toàn cầu với còng nghệ Web khai thác mạng INTERNET.