Trình duyệt và thẩm định thiết kế

Kiến thức xây dựng

1. Trình duyệt, thẩm định thiết kế
Hồ sơ trình duyệt thiết kế và tổng dự toán bao gồm:
– Tờ trình cùa chú đầu tư xin phê duyệt thiết kế và tổng dự toán.
– Quvết định đầu tư.
– Hồ sơ thiết kế trình duyệt.
– Tổng dự toán.
Cơ quan chuyên môn và cơ quan quản lý xây dựng của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ do chủ đầu tư trình duyệt dể tiến hành thẩm định và chuẩn bị vãn bản để “Người có thấm quyền quyết định đầu tư” ký quyết định duyệt.
Thẩm định thiết kế là hoạt động của cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích kiểm tra tư cách pháp lý của đơn vị, cá nhân thiết kế, tính pháp lý của hồ sơ thiết kế, kiểm tra sự phối hợp giữa các nội dung của hồ sơ thiết kế với các nội dung đã được duyệt trong quvết định đầu tư, sự hợp lý của giải pháp thiết kế và tổng dự toán… để làm cơ sở cho cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế và tổng dự toán.
Tất cả cấc dự án đầu tư xây dựrtg thuộc mọi nguồn vốn và thành phần kinh tế đều phải được cơ quan chuyên môn thẩm định thiết kế trước khi xây dựng.
Thủ trướng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thiết kế chỉ phê duyệt sau khi thiết kế đã được cơ quan chuyên môn thẩm định thiết kế, cơ quan quản lý xây dựng trực thuộc thẩm định tổng dự toán và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Cơ quan chuyên môn thẩm định thiết kế, cơ quan quản lý xây dựng thẩm định đơn giá, tổng dự toán và tổ chức tư vấn xây dựng thẩm tra thiết kế phải chịu trách nhiệm trước chủ dầu tư, người có thẩm quyển phê duyệt và trước pháp luật về kết quả công việc do mình thực hiện.

2. Phê duyệt thiết kế
Việc phê duyệt thiết kế phải dựa trên cơ sở dự án đầu tư được duyệt và kết quả thẩm định và được quy định như sau:
a) Đối với các công trình thuộc dự án dấu tư sử dụng nguồn vốn của Nhà nước
– Thủ trưởng Bộ quản lý ngành phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình thuộc dự án nhóm A.
– Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyển quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán công trình thuộc dự án nhóm B và c.
– Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố thuộc trung ương phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán các công trình thuộc dự án nhóm B và c do địa phương đầu tư.
b) Đối với các công trình thuộc dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn cùa Nhà nước
– Thủ trướng Bộ quản lý ngành phê duyệt thiết kế kỹ thuật các công trình thuộc dự án nhóm A.
– Giám đốc sở quản lý xây dựng chuyên ngành phê duyệt thiết kế kỹ thuật các công trình thuộc dự án nhóm B và c.
– Chủ tịch UBND tinh, thành phố trực thuộc trung ương có thể uỷ quyền cho Chủ tịch UBND quận, huyện phê duyệt thiết kế kỹ thuật các công trình nhà ở riêng lẻ thuộc sở hữu tư nhân và các công trình nhỏ được quyền cấp giấy phép xây dựng.