Trình tự đấu thầu quốc tế – P2

Kiến thức xây dựng

1. Sửa đổi các văn kiện đấu thầu
Vì một lý do nào đó Chủ đầu tư có thể sửa đổi bổ sung văn kiện đấu thầu. Các sửa đổi, bổ sung vào phần tính toán thì Chủ đầu tư có thể gia hạn thời gian nộp đơn dự thầu.

2. Thắc mắc của nhà thầu
Trong quá trình nghiên cứu văn kiện đấu thầu các nhà thầu có thể nêu ra những thắc mắc với bên mời thầu bằng cách gửi câu hỏi hoặc phương pháp họp với Chủ đầu tư để nêu ra các thắc mắc. Bên mời thầu có trách nhiệm trả lời các câu hỏi bằng văn bản hoặc giải đáp tại cuộc họp.

3. Nộp và nhận đơn thầu
Ngôn ngữ trong hồ sơ mời thầu và mọi thư từ giao dịch, tài liệu liên quan đến việc đấu thầu giữa Chủ đầu tư và các nhà thầu sẽ được thoả thuận bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
Quy cách hồ sơ dự thầu và chữ ký:
– Nhà thầu phải chuẩn bị một số bản hồ sơ dự thầu theo yêu cầu cúa bên mời thầu. Nhà thầu phải ghi rõ ràng là bản sao hay bản gốc lên mỗi bộ hồ sơ dự thầu.
– Hồ sơ không được tẩy xoá hoặc viết chồng đè, trừ trường hợp cần thiết sửa chữa những chỗ sai sót của nhà thầu, trường hợp này phải có chữ ký tắt của nhà thầu.
– Các nhà thầu niêm phong bản gốc, bản sao của hồ sơ dự thầu cả phong bì bên trong và phong bì bên ngoài, đánh dấu bản sao, bản gốc. Các hồ sơ dự thầu được gửi đến bên mời thầu theo địa chỉ đã ghi trong thông báo mời thầu.
– Những đơn gửi thầu đến chậm hơn so với thời hạn quy định (sau thời diểm đóng thầu) thì đều bị loại và gửi trả lại nhà thầu nguyên vẹn.
– Bên mời thầu khi nhận được các hồ sơ dự thầu phải ghi rõ ngày, giờ nhận và có trách nhiệm bảo quản cho tới lúc mở niêm phong.

4. Giai đoạn mở thầu và đánh giá hố sơ dự thầu
Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình đấu thầu nhằm chọn ra người trúng thầu để ký kết hợp đồng.
Mở hồ sơ dự thầu
a) Mở hồ sơ dự thầu
Công việc này có thể tiến hành công khai, hạn chế hoặc riêng lẻ vào đúng ngày giờ nêu trong thông báo mời thầu.
Bên mời thầu mời từng đại diện của từng nhà thầu và có thể mời đại diện của các cơ quan quản lý có liên quan đến tham dự mở thầu để chứng kiến. Việc mở thầu được tiến hành theo địa điểm, thời gian ghi trong hồ sơ mời thầu, không phụ thuộc vào sự có mật hay vắng mặt của các nhà thầu được mời.
Trình tụ mỡ thầu tương tự như mở thầu đối với đấu thầu trong nước.
Các hồ sơ dự thầu được mỏ’ và đánh giá sơ bộ. Hội đồng xét thầu công bố ghi tên nhà tháu và giá dự thầu của từng nhà thầu được mở, đồng thời công bố các nhà thầu không được xét vì các lý do.
b) Lùm rõ thêm hồ sơ dự thầu
Nhà thầu phải giải thích cho hội đồng xét thầu những câu hỏi do hội đồng đưa ra để giúp cho việc đánh giá hồ sơ dự thầu.
c) Chuyển dổi sang một đồng tiền
Để thuận tiện cho việc đánh giá, bên mời thầu sẽ quy đổi giá dự thầu về một mặt bằnơ chung (cùng một đồng tiền) theo tỷ giá hối đoái bán ra ấn định bởi ngân hàng trung ương hoặc bất kỳ ngân hàng nào trong nước Chủ đầu tư.
Việc chuyển đổi sẽ không sớm hơn 30 ngày sau thời điểm mở thầu và sẽ không muộn hơn ngày hết hiệu lực đấu thầu ban hành hoặc ngày quyết định trao thầu.
. Đánh giá hồ sơ dự thầu
Khi mớ công khai các hồ sơ dự thầu thì các thông tin có liên quan đến việc xem xét, đánh giá và so sánh các hồ sơ dự thầu đều được giữ bí mật cho đến khi công bố người trúng thầu.
Việc đánh giá hồ sơ dự thầu được tiến hành theo 3 chỉ tiêu:
a) Chỉ tiêu kỹ thuật
– Mức độ đáp ứng các yêu cẩu kỹ thuật, chất lượng đã nêu ra trong hồ sơ mời thầu.
– Tính hợp lý của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công, sự phù hợp của máy móc thiết bị và đặc điểm thi công từng hạng mục.
– Đảm bảo vệ sinh môi trường.
Nếu hồ sơ dự thầu nào không đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng nêu trong hồ sơ thiết kế thì không cần phải xét tiếp đến các chỉ tiêu khác nữa và hồ sơ dự thầu đó bị loại.
b) Chi tiêu tài chính
– Sự đúng đắn và hợp lý của các loại đơn giá công tác xây lắp.
– Mức giá.
– Khá năng cung cấp tài chính (nếu có yêu cầu).
– Giá đánh giá (tương tự như đấu thầu trong nước).
c) Chỉ tiêu thời hạn hoàn thành công trình
– Mức độ đảm bảo tiến độ thi công quy định trong hồ sơ mời thầu.
– Sự hợp lý về tiến độ hoàn thành giữa các hạng mục công việc hoặc các bộ phận công tác có liên quan với nhau.
– Khả nãng đảm bảo tiến độ đã đề ra.
Đối với các công trình yêu cầu chặt chẽ về chuẩn xác thời gian hoàn thành thì chỉ tiêu này là căn cứ đầu tiên đê loại các hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu trên.
Nếu những chỉ tiêu trên được đánh giá bằng phương pháp cho điểm thì tuv từng công trình mà hội đồng xét thầu đưa ra trọng số cho từng chí tiêu trong tổng sô điếm.
Ngoài 3 chỉ tiêu trên còn có một sô’ chỉ tiêu khác như: sử dụng vật liệu mới, công nghệ mới,…
Khi các nhà thầu có số điểm xấp xỉ nhau thì cần xét thêm khả năng chuyên mòn, phẩn công việc giành cho các nhà thầu Việt Nam.

9. Công bố trúng thầu và kỷ kết hợp đồng giao thầu
Bên mời thầu sẽ công bố nhà thầu thắng thầu và thông báo bàng văn ban tới nhà thầu đó.
Bẽn mời thầu sẽ chuẩn bị các vãn kiện hợp đồng và gửi đến cho nhà thấu trúng thầu. Khi đó bên mời thầu vèu cầu nhà thầu nộp một bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Bão lãnh thực hiện hợp đồng có giá trị bắng 10% đến 30% hợp đồng do một ngàn hàng được Chủ đầu tư chấp nhận.
Hợp đổng được ký tại thời gian và địa điểm ấn định trước. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại bảo lãnh dự thầu cho các nhà thầu không trúng thầu. Bảo lãnh thực hiện hợp dồng dược Chủ đầu tư trả cho nhà thầu trúng thầu 30 ngày sau khi bàn giao còng trình.