Trình tự thực hiện đấu thầu – P1

Kiến thức xây dựng

1. Trình tự chung
Trình tự thực hiện đấu thầu nói chung gồm các bước sau:
a. Chuẩn bị đấu thầu:
– Sơ tuyển.
– Lập hồ sơ mời thầu.
– Mời thầu.
b. Tổ chức đấu thầu:
– Phát hành hồ sơ mời thầu.
– Nhận và quản lý hồ sơ dự thầu.
– Mở thầu.
Trong giai đoạn này, nhà thầu có thể yêu cầu bên mời thầu làm rõ hồ sơ mời thầu.
c. Đánh giá hồ sơ dự thầu:
– Đánh giá sơ bộ.
– Đánh giá chi tiết.
– So sánh, xếp hạng.
Trong giai đoạn này, nhà thầu cần làm rõ hồ sơ dự thầu của mình nếu có yêu cầu của bên mời thầu.
d. Trình duyệt và thẩm định kết quả đấu thầu.
e. Phê duyệt kết quả đấu thầu.
g. Thông báo kết quá đấu thầu.
h. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng.
Nội dung các bước trên được quy định cụ thê như sau:

2. Chuẩn bị đấu thấu
a. Sơ tuyển nlùi rliầu
Việc sơ tuyển nhà thầu được thực hiện trước khi tổ chức đấu thầu nhằm lựa chọn được các nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để mời tham gia đấu thầu.
Đối với các gói thầu mua sắm hàng hoá, gói thầu EPC có giá gói thầu từ 300 tỷ đồng trớ lên, gói thầu xây lap có giá gói thầu từ 200 tỷ đồng trở lên phải dược tiến hành sơ tuyển.
Trình tự thực hiện sơ tuyển bao gồm:
– Lập hồ sơ mời sơ tuyển.
– Thông báo mời sơ tuyển.
– Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự sơ tuyển.
– Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển.
– Trình và phê duyệt kết quả sơ tuyển.
– Thông báo kết quả sơ tuyển.
Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển phải được nêu trong hồ sơ mời sơ tuyển theo mẫu quy định, bao gồm:
– Tiêu chuẩn về năng lực kỹ thuật.
– Tiêu chuẩn về năng lực tài chính, và
– Tiêu chuẩn về kinh nghiệm.
b. Lập hồ sơ mời thầu
Hồ sơ mời thầu phải được lập theo mẫu quy định và bao gồm các nội dung sau:
b1) Yêu cầu về mặt kỹ thuật:
b2) Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn bao gồm các yêu cầu về kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn đối với chuyên gia (điều khoản tham chiếu).
b3) Đôi với gói thầu mua sắm hàng hoá bao gồm yêu cầu về phạm vi cung cấp, số lượng, chất lượng hàng hoá được xác định thông qua đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, tiêu chuẩn sản xuất, thời gian bảo hành, yêu cầu về môi trường và các yêu cầu cần thiết khác.
b4. Đối với gói thầu xây lắp bao gồm yêu cầu theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật kèm theo bảng tiên lượng, chỉ dẫn kỹ thuật và các yêu cầu cần thiết khác.
b5) Yêu cầu vê mặt tài clìínlì, thương mại:
Yêu cầu về mặt tài chính, thương mại bao gồm các chi phí để thực hiện gói thầu, giá chào và biểu giá chi tiết, điều kiện giao hàng, phương thức và điểu kiện thanh toán, n°uồn tài chính, đồng tiền dự thầu và các điều khoản nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.
b6) Tiêu chuẩn đánh giá, yêu cấu quan trọng, điều kiện ưu đãi (nếu có), thuế, bào hiểm và các yêu cẩu khác.

Mời thầu
Việc mời thầu được thực hiện thông qua:
– Thông báo mời thầu đối với đấu thầu rộng rãi.
– Gửi thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế hoặc đối với đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển.

Tổ chức đấu thầu

3. Phát hành hổ sơ mời thầu
Hồ sơ mời thầu được phát hành cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi, cho các nhà thầu theo danh sách được mời tham gia đấu thầu hạn chế hoặc cho các nhà thầu đã vượt qua bước sơ tuyển.
Trường hợp cần sửa đổi hồ sơ mời thầu sau khi phát hành thì phải thông báo cho các nhà thầu dã nhận hồ sơ mời thầu trước thời điểm đóng thầu một khoảng thời gian theo quy định (luật đấu thầu quy định là 10 ngày).

4. Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu
Các hồ sơ dự thầu nộp theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu phải được bên mời thầu tiếp nhận và quản lý theo chế độ quản lý hồ sơ “Mật”.

 Mở thầu
Việc mở thầu phải được tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng thầu đối với các hồ sơ dự thầu được nộp theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
Thông tin chính nêu trong hồ sơ dự thầu của từng nhà thầu phải được công bố trong buổi mở thầu, được ghi lại trong biên bản mở thầu có chữ ký xác nhận của đại diện bên mời thầu, đại diện nhà thầu và đại diện cơ quan liên quan tham dự.

Làm rõ hồ sơ mời thầu
Trường hợp nhà thầu cần làm rõ hồ sơ mời thầu thì phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu để xem xét và xử lý. Việc làm rõ hồ sơ mời thầu được bên mời thầu thực hiện theo các hình thức:
– Gửi vãn bản làm rõ hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu.
– Trong trường hợp cần thiết, tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong hồ sơ mời thầu mà các nhà thầu chưa rõ. Nội dung trao đổi phải được bên mời thầu ghi lại thành biên bản và lập thành vãn bản làm rõ hồ sơ mời thầu gửi cho các nhà thầu.
– Văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu là một phần của hồ sơ mời thầu.