Xét duyệt trúng thầu

Kiến thức xây dựng

1. Làm rõ hố sơ dự thầu
Nhà thầu không được thay đổi, bổ sung hổ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu. Sau khi mớ thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu khi có yêu cầu của bên mời thầu. Việc làm rõ hồ sơ dự thầu được thực hiện dưới hình thức trao đổi trực tiếp hoặc gián tiếp, nhưng phải dam báo không làm thay dổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. Nội dung làm rõ hồ sơ dự thầu phải thể hiện bằng văn bản và được bén mời thầu bảo quản như một phấn của hồ sơ dự thầu.
Việc làm rõ hồ sơ dự thầu chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có hổ sơ dự thầu cần phải làm rõ.

2. Xét duyệt trúng thầu

a. Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn
Nhà thầu tư vấn được xem xét đề nghị trúng thầu khi dáp ứng đầy đủ các điều kiện:
– Có hồ sơ dự thầu hợp lệ.
– Có đề xuất về mặt kỹ thuật bao gồm năng lực, kinh nghiệm, giải pháp và nhân sự dược đánh giá là đáp ứng yêu cầu.
– Có điểm tổng hợp về mặt kỹ thuật và về mặt tài chính cao nhất; trường hợp gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao thì có điểm về mặt kỹ thuật cao nhất.
– Có giá đổ nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu dược duyệt.

b. Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp vù EPC
Nhà thầu cung cấp hàng hoá, xây lắp hoặc thực hiện gói thầu EPC sẽ được xem xét đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
– Có hồ sơ dự thầu hợp lệ.
– Được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm.
– Có đề xuất về mặt kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu theo hộ thống điểm hoặc theo tiêu chí “đạt”, “không đạt”.
– Có chi phí thấp nhất trên cùng một mặt bằng.
– Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt.

3. Trình duyệt, thẩm định, phê duyệt và thông báo kết quả đấu thầu
– Bên mời thầu phải lập báo cáo về kết quả đấu thầu đế chủ đầu tư trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định và gửi đến cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thẩm định.
– Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thấm định có trách nhiệm lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu trên cơ sở báo cáo của chủ đầu tư đế trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định.
– Người có thẩm quyền chịu trách nhiệm xem xét, phê duyệt kết quả đấu thầu trên cơ sở báo cáo về kết quả đấu thầu và báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.
Vãn bán phê duyệt kết quả đấu thầu phải có các nội dung sau:
+ Tên nhà thầu trúng thầu.
+ Giá trúng thầu.
+ Hình thức hợp đồng.
+ Thời gian thực hiện hợp dồng.
+ Các nội dung cần lưu ý (nếu có).
Trường hợp không có nhà thầu trúng thầu, trong văn bán phê duyệt kết quá đấu thầu phải nêu rõ không có nhà thầu nào trúng thầu và huỷ đấu thầu để thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định.
– Việc thông báo kết quả đấu thầu được thực hiện ngay sau khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu của người có thẩm quyển. Trong thông báo kết quả đấu thầu không phải thông báo lý do đối với nhà thầu không trúng thầu.

4. Thương thảo hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng
Việc thương thảo hoàn thiện hợp đồng để ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu phái dựa trên cơ sở sau:
– Kết quả đấu thầu được duyệt.
– Mẫu hợp đồng đã điển đầy đủ các thông tin cụ thể của gói thầu.
– Các yêu cầu nêu trong hổ sơ mời thầu.
– Các nội dung nêu trong hồ sơ dự thầu và giải thích làm rõ hồ sơ dự thầu (nếu có) của nhà tháu trúng thầu.
– Các nội dung cần được thương thảo, hoàn thiện hợp dóng giữa bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu.
Kết quá thương thảo, hoàn thiện hợp đồng là cơ sớ đẽ chủ dầu tư và nhà thầu tiến hành kv kết hợp đổng.
Trường hợp việc thương thảo, hoàn thiện hợp dồng không thành thì chủ đầu tư phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét việc lựa chọn nhà thầu xếp hạng tiếp theo. Trường hợp nhà thầu xếp hạng tiếp theo cũng không dáp ứng yêu cầu thi báo cáo người có thâm quyền xem xét, quyết định.