Xứ lý khiếu nại, tranh chấp trong xây dựng

Kiến thức xây dựng

1. khiếu nại
Như chúng ta đã xem xét trong chương về lúi ro. hoạt dộng Xây dựng có thê gập nhiều dạng rủi ro và bất trắc. Nhà thầu, cũng như Chú dầu tư thường phải gánh chịu những l úi ro nhất định được xem xét trước trong hợp dồng xây dựng. Nhưng không the tránh khói những rủi ro, những điều kiện, hoàn cánh không thê lường trước. Thông thường, điều kiện họp đồng xây dựng đặt ra việc phân chia các loại l úi ro giữa các bèn.
Trong thực tiễn hoạt động xây dựng thường xáy ra tranh chấp bát dầu dưới dạng các khiếu nại cùa Nhà thầu. Trong da số các trường hợp, Tư vấn giám sát sẽ thay mặt Chú dầu tư đê giái quvẽt các khiếu nại nàv.
Liên quan đến những rủi ro khách quan không dự kiến trước khi ký hợp dồng xây dựng gập phải trong quá trình thi công còng trinh Nhà thầu xây dựng có thể có khiêu nại đê đạt dược các mục đích sau:
– Được kéo dài thời gian hoàn thành; hoặc/và
– Được chi trả thêm.
Theo quy luật, các rủi ro hoặc hoàn cảnh không lường trước mà dẫn dên phái kéo dài thời gian hoàn thành thì cũng dần don các chi phí tăng thêm và ngược lại. Nhưng, Chú đầu tư và Tư vấn thường vẽu cầu Nhà thầu tách bạch hai khiếu nại này. không dược cố gang nộp hai khiếu nại đòi chi trá thèm và khiêu nại đòi kéo dài thời gian hoàn thành làm một.
Như vậy. khiếu nại được coi là quyền hợp pháp của Nhà thầu nham mục đích báo vệ quyền lợi cho bán thân. Tuy nhiên, nếu Nhà tháu biết rõ hoàn cánh có the dẫn dẽn chi phí thêm hoặc/và chậm trễ thời gian thì cần phái cảnh báo cho Tư vấn đe Tư vấn có co hội hành động nhầm làm giám các tác động tiêu cực có thê xảy ra. Trong trường họp Nhà tháu cố tình không cánh báo cho Tư vãn thì quyền khiêu nại của Nhà thầu có the sẽ bị hạn chê hoặc đon gián là Nhà tháu sẽ không tranh thú dược sự giúp đõ của Tư vấn trong quá trình khiêu nại. Đỏi khi, có thê dự kiến trước các trường họp có the dẫn dẽn phái khiếu nại để các bên cùng có hành động tránh trước, hoặc kịp thòi ngăn cán khi sự việc mới chi bắt đầu xuất hiện.

2. Xử lý khiếu nại
Khi đã có dầy đủ thuyết minh thì thông thường Tư vân phái chấp thuận kéo dài thòi gian hoàn thành hoặc/và xác nhận các khoán chi tra thêm xảy ra do các sự kiện không lường trước hay cá.c gián đoạn công việc mà Nhà thầu không phải chịu trách nhiệm trong hợp đồng xây dựng đã ký kết.
Để có được sự kết hợp hài hòa, Nhà thầu và Tư vấn, mỗi khi có thể, nên thỏa thuận với nhau về các khoản chi trả thêm hoặc kéo dài thời gian phải có. Nếu không thực hiện được điều này, Nhà thầu, để bảo vệ quyền lợi của mình, có thể sẽ viện đến sự giúp đỡ của Trọng tài kinh tế hoặc Tòa kinh tế.

2.1. Xử lý khiếu nại xin kéo dài thời gian hoàn thành

Trong thời hạn quy định, Nhà thầu phải thông báo ý định nộp đơn xin kéo dài thời gian hoàn thành công trình và trong một thời hạn hợp lý, được Tư vấn chấp thuận, Nhà thầu phải nộp cho Tư vấn các tài liệu chi tiết về việc xin kéo dài thời gian.
Trong hồ sơ xin kéo dài thời gian hoàn thành công trình, Nhà thầu cần trình bày các nội dung sau:
– Diễn biến của các sự kiện xảy ra.
– Các sự kiện thực sự dẫn tới sự chậm trễ thời gian hoàn thành (một sự chậm trễ xảy ra trong một sự kiện riêng lẻ không nhất thiết dẫn đến sự chậm trễ tổng quát trừ khi sự kiện này nằm trên đường găng của sơ đồ mạng, hay nói khác đi, sự chậm trễ thời gian thực sự chỉ xảy ra khi sự kiện kéo dài ảnh hưởng kéo dài tới đường gãng).
– Bản chất của các sự kiện cho phép Nhà thầu quyền xin kéo dài thời gian hoàn thành công trình (Nhà thầu phải dẫn ra các điều khoản của hợp đồng và chỉ rõ các điều đó cho phép làm như vậy).
– Lượng thời gian mà Nhà thầu xin kéo dài (mức chênh lệch giữa đường găng của sơ đồ mạng công việc mới so với đường gãng của sơ đồ mạng cũ).
Nhiệm vụ của Tư vấn là đánh giá hổ sơ trình bày của Nhà thầu. Tư vấn phải đánh giá vấn đề dựa trên các thông tin và lý lẽ mà Nhà thầu đưa ra, không được phép thay bằng các lý lẽ của bản thân Tư vấn dù các lý lẽ của Tư vấn có thể có giá trị hơn vì làm khiếu nại thay cho Nhà thầu là vi phạm nguyên tắc không thiên vị của Tư vấn.
Sau khi xem xét, đánh giá nêu thấy có căn cứ thì Tư vấn phải chấp thuận việc kéo dài thời gian hoàn thành công trình. Trước khi ra quyết định về kéo dài thời gian, Tư vấn cần trực tiếp xin ý kiến của Chủ đầu tư và, nếu cần, tham khảo ý kiến của cả Nhà thầu, thậm chí có thể phải tổ chức các cuộc họp.
Để tránh những sự không nhất quán, hiểu lầm và tranh cãi về sau, Tư vấn phái có các bằng chứng vững chắc dưới dạng các vãn bản (công vãn hoặc biên bản cuộc họp) về các cuộc tham khảo ý kiến các bên (Chủ đầu tư và Nhà thầu) để dẫn đến quyết định của Tư vấn về việc đồng ý cho kéo dài thời gian hoàn thành công trình.

2.2. Xử lý khiếu nại đòi chi trả thêm

Ngay khi bắt đầu xảy ra sự kiện gây ra khiếu nại đòi chi trả thêm, Nhà thầu phải làm các ghi chép cần thiết để hỗ trợ cho việc khiếu nại. Tư vấn sẽ xem xét các ghi chép dó.
ra chỉ thị làm tiếp các ghi chép mà Tư vấn cho là cần thiết. Nhìn chung, mọi sự kiện liên quan đến vấn đé này đều phải được ghi lại dưới dạng văn bản thích hợp ở cả Tư vấn lãn Nhà thầu, và nếu có thể, thì phải thống nhất giữa các bên về các ghi chép.
Cần lưu ý là ở đây chỉ thống nhất về nội dung ghi chép, không phải là mặc nhiên Tư vấn công nhận giá trị các khiếu nại của Nhà thầu.

Trong hồ sơ khiếu nại đòi chi trả thèm, Nhà thầu phải trình bày các nội dung:
– Các sự kiện đã xảy ra.
– Mối quan hệ nhân quả của các sự kiện với các chi phí tăng thêm.
– Bản chất của các sự kiện cho phép Nhà thầu đòi chi trả thêm (Nhà thầu phải dẫn ra các điều khoản liên quan của hợp đồng và chỉ rõ là theo đó Nhà thầu có quyền đòi chi trả thêm).
– Lượng tiền mà Nhà thầu đòi hỏi được chi trả thêm (Nhà thầu thường trình bày lượng tiền đòi hỏi được chi trả thêm thành từng “món”, hoặc theo loại chi phí và với mỗi “món”, mỗi loại chi phí đó thường có bản tính toán, thuyết minh riêng).
Giống như đối với trường hợp khiếu nại xin kéo dài thời gian hoàn thành công trình Tư vấn phải đánh giá hồ sơ đòi chi trả thêm một cách không thiên vị và nếu thấy có căn cứ thì phải chấp thuận các đòi hỏi này sau khi đã trực tiếp xin ý kiến của Chủ đầu tư và trao đổi với Nhà thầu. Tư vấn phải có các bằng chứng dưới dạng vãn bản về các cuộc tham khảo nêu trên.